คุณหมอ..ขอคุย
น.พ. อรุณ สวนศิลป์พงศ์ข่าวดีจากประกันสังคมมะกัน และอัตราเบี้ยประกันของเมดิแคร์ ปี 2019

ประกันสังคมเมกา ประกาศเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2018 ว่าจะเพิ่มเงินช่วยเหลือ 2.80 % ....เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2019 เป็นต้นไป ทั้งนี้เป็นการปรับตามอัตราค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้น.... โดยคำนวณจากค่าครองชีพของสามเดือนสุดท้ายของปี 2017 ถึง เก้าเดือนแรกของปีนี้

คนที่ได้รับเงิน SSI จะได้เพิ่มจากเดือนละ 750 ดอลลาร์ เป็น เดือนละ 771 ดอลลาร์ (คนโสด) หรือจาก 1, 125 ดอลลาร์ เป็น 1,157 ดอลลาร์ต่อเดือนสำหรับคู่สมรสที่อยู่ด้วยกัน

......คนที่ได้เงินปลดเกษียณตอนอายุ 66 ปี โดยเฉลี่ย .....ได้เงินเดือนสูงสุด จะได้เพิ่มจากเดือนละ 2,788 ดอลลาร์ เป็น 2,861 ดอลลาร์.....

ยอดเงินรายได้ที่ต้องเสียภาษีประกันสังคมของคนทำงาน เปลี่ยน จาก 128,400 ดอลลาร์ เป็น 132, 900 ดอลลาร์......

ส่วนคนที่รับเงินประกันสังคมก่อนอายุ 66 ปี และยังทำงานอยู่ ยอดเงินรายได้ที่ทำงานสูงสุดแต่ละเดือน เปลี่ยนแปลงจากเดือนละ 1,410 ดอลลาร์ เป็น 1,420 ดอลลาร์ .....ก่อนจะถูกหักเงินช่วยเหลือ 1 ดอลลาร์ ต่อทุก 2 ดอลลาร์ที่มากกว่ากำหนดนี้

ในปีที่ อายุจะครบ 66 ปี แต่ยังไม่ครบ จะถูกหัก 1 ดอลลาร์ ทุก 3 ดอลลาร์ ที่เงินรายได้จากการทำงานในปีนี้ เกินเดือนละ 3,780 ดอลลาร์ หรือต่อปี 45,360 ดอลลาร์…สำหรับปีหน้า 2019 เปลี่ยนเป็นเกิน 3,910 ต่อเดือน หรือ 46,920 ดอลลาร์ต่อปี…แต่เงินที่โดนหักนี้ ไม่ได้หายไปไหน…. ก็กลับเข้าบัญชีประกันสังคม และเอามาคำนวณเป็นเงินช่วยเหลือในปีถัดไป......

แต่ถ้าอายุเกิน 66 ปี ก็ทำงานโดยไม่ถูกหักเงินช่วยเหลือประจำเดือนจากประกันสังคมมะกัน......

คนที่ต้องการรับเงินประกันสังคมตอนอายุ 62 ปีขึ้นไป แต่ยังไม่ครบ 66 ปี ก็จะได้ประมาณ 75 % ของเงินที่จะได้ตอนอายุครบ 66 ปี…ส่วนจะรับตอนอายุเท่าไร ระหว่าง 62-66 ปี ก็มีสูตรคำนวณ…ว่าจะได้เงินเท่าไร…ซึ่งก็แล้วแต่เสียภาษีประกันสังคมเท่าไร…เอาไว้วันหลังจะเขียนให้อ่าน…

คนที่ได้รับในช่วงอายุข้างต้น ถ้าทำงาน จะถูกหัก 1 ดอลลาร์ ต่อ 2 ดอลลาร์ของรายได้ที่เกิน คือในปี 2018 เงินรายได้ไม่เกิน 1,420 ดอลลาร์ ต่อเดือน หรือ 17,040 ดอลลาร์ ต่อปี… เงินรายได้ในปี 2019 ให้ทำได้ เพิ่มเป็น 1,470 ดอลลาร์ ต่อเดือน หรือ 17,640 ดอลลาร์ ต่อปี…เขียนซ้ำกับข้างต้น……

ใครที่คิดจะรับเงินประกันสังคม และทำงานไปด้วย ตอนอายุช่วงไหน ก็ต้องลองคิดดู……แต่การทำงาน ก็เสียเงินประกันสังคม พอปีถัดไปก็จะได้เงินเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่ประกันสังคมจะปรับให้ตอนเดือนตุลาคมของปีถัดไป……

อัตราเบี้ยประกันของเมดิแคร์ ปี 2019

อัตราค่าประกันสุขภาพของ Medicare ก็เพิ่มขึ้นในปี 2019…แต่กฏหมายระบุ ว่าห้ามขึ้นเกินรายได้ ที่ได้รับจากเงินช่วยเหลือของประกันสังคม…

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2018 หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับประกันสุขภาพ Centers for Medicare & Medicaid Services-MCS ประกาศอัตราเบี้ยประกันใหม่สำหรับปีหน้า 2019โดยเพิ่มค่ารักษาพยาบาล part B แต่ลดค่ายา part D เล็กน้อย…ดูจากตาราง…การคำนวนเบี้ยประกัน ใช้ยอดเงินรายได้ปี 2017 (Modified Adjust Gross Income)

MCS เปิดโอกาสให้คนที่ไม่มี หรือมีอยู่แล้วแต่ต้องการเปลี่ยนบริษัท ได้สมัครใหม่ ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม ถึง 7 ธันวาคม 2018…คนที่ไม่ต้องการเปลี่ยนแปลง ก็ไม่ต้องทำอะไร…

เคยมีคนถามเกี่ยวกับเมดิแคร์ ก็ขออธิบายแบบง่ายๆ คือเมดิแคร์ ใช้กับคนส่วนใหญ่ ที่มีอายุ 65 ปีหรือมากกว่า ส่วนคนที่อายุน้อยกว่านี้ ถ้าเป็นโรคไต ต้องเปลี่ยนไต หรือไตเรื้อรัง ไม่ทำงาน ต้องฟอกไตประจำ… และคนที่ได้รับเงินช่วยเหลือจากประกันสังคมเพราะเจ็บป่วย ทุพพลภาพ และทำงานไม่ได้ มาอย่างน้อย 2 ปี…

คนที่อายุ 65 ปี หรือมากกว่า ต้องยื่นเรื่องขอเมดิแคร์ ซึ่งมีด้วยกัน 3 ส่วน คือ A, B และ D.

โดยทั่วไปประกันสุขภาพเอกชน จะไม่จ่าย ค่ารักษาพยาบาล จนกว่า เมดิแคร์จ่ายก่อน หลังจากนั้น จึงจะจ่ายส่วนเกินให้…


18 ธันวาคม 2018