ดร.การุณ รุจนเวชช์
ดร.การุณ รุจนเวชช์
สนทนากับ ดร. การุณ ทาง E-mail

Dr.grujanawech@gmail.com

ด้วยความจำเป็นบางประการ ทำให้ไม่อาจเขียน “เรียนภาษาอังกฤษ กับ ดร.การุณ” ได้ต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องยุติไป แต่ก็ได้รับคำแนะนำจากอาจารย์สุพจน์ กองบรรณาธิการ ไทย แอลเอ ที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน ที่สนใจฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ด้วยการตอบคำถามของผู้สนใจในการเพิ่มความรู้ภาษาอังกฤษ ที่ส่งมาถึงผมโดยตรงทาง E-mail (Dr.grujanawech@gmail.com)

ผมสนใจและฝักใฝ่ฝึกภาษาอังกฤษมาแต่วัยรุ่นกับ บาทหลวงชาวอเมริกัน และเลือกที่จะเรียนภาษาอังกฤษเป็นวิชาเอกในคณะมนุษยศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในปี ๒๕๐๗ ปีแรกที่เปิดมหาวิทยาลัยนี้ และได้ศึกษาต่อ ปริญญาโท และเอก วิชาภาษาศาสตร์ จนได้เกียรตินิยม ประกอบกับมีสำเนียงการสนทนาเยี่ยงชาวอเมริกัน ที่สร้างความเชื่อถือแก่คณะบดีสถาบัน California State University ให้สอนวิชาการประพันธ์ภาษาอังกฤษ แก่นิสิตอเมริกันระดับปริญญาตรี และโท ตลอดเวลา ๕๐ ปี จนเกษียณโยกย้ายมาอยู่ที่ฮาวาย

แม้จะไม่ได้ตอบแทนคุณแผ่นดินไทย ที่ให้ความรู้มาสานต่ออย่างแน่นแฟ้น เป็นประโยชน์ต่อหนุ่มสาวอเมริกัน แต่แรงปรารถนาจะส่งเสริมเพิ่มความรู้ภาษาอังกฤษให้คนไทยนั้นไม่เสื่อมคลาย ด้วยการเขียน เรียนภาษา ในไทย แอลเอ และด้วยการแต่งตำราให้บริษัท ไทยวัฒนาพานิช และ ซี เอ็ดดูเคชั่น พิมพ์มาแล้ว ๓ เล่ม เล่มที่ ๔ เป็น ไวยากรณ์อังกฤษ ฉบับบูรณ์ จะพิมพ์ในเดือน ตุลาคม ปีนี้

จึงหวังว่า ด้วยวุฒิปัญญา และความปรารถนีดีที่มีต่อ มิตรร่วมชาติ จะได้รับความเชื่อมั่นและวางใจ ส่งคำถามมาให้ผมมีโอกาสได้ให้ความกระจ่าง ตามที่อยู่ของ E-mail ข้างต้น

ขอบคุณครับ

ดร. กอร์ดอน การุณ รุจนเวชช์