ดร.การุณ รุจนเวชช์
ดร.การุณ รุจนเวชช์
ตอนที่ 84: Wh-questions

อาทิตย์นี้ เราจะฝึกการถามคำถามด้วย Wh-questions หรือคำถามที่ใช้ Wh-questions อันมีคำต่อไปนี้

What อะไร Which สิ่งไหน Where ที่ไหน When เมื่อไร Why ทำไม Whose (ของใคร) Who ใคร (ประธานของกริยา) Whom ใคร (กรรมของกริยา)

ดูตัวอย่างการใช้คำถามเหล่านี้

He said SOMETHING to me. WHAT did he say to you? (ประธานของกริยา say)

THE FIRE broke out last night. WHAT happened last night: (กรรมของกริยา broke out)

I prefer the BROWN BAG. WHICH do you prefer?

She wants to go to PARIS. WHERE does she want to go?

She wants to go NEXT YEAR. WHEN does she want to go?

She wants to STUDY FRENCH. WHY does she want to go to Paris?

That is MY wallet. WHOSE wallet is this?

TONY likes to eat crab. WHO likes to eat crab? (ประธานของกริยา)

Tony likes MARY? WHOM does Tony like? (กรรมของกริยา)

แบบฝึกหัด ให้เติม Wh-questions ในช่องว่าง ให้ถูกต้อง

1. I asked ______ to advise me. ______________________________

2. He wants me to _____ . ______________________________

3. ______ forced me to leave. ______________________________

4. They urged me to wait at the ______ . ______________________________

5. We reminded ______ to keep his appointment. ______________________________

6. She told you not to look for a job in ______. ______________________________

7. I advised her to contact ______ . ______________________________

8. I want to help her ______ she is poor. ______________________________

9. It was ______’s idea to change the plan. ______________________________

10. Between these two shirts, ______ is your choice? __________________________?

เฉลย

1. Whom did you ask to advise you?

2. What does he want you to do?

3. Who forced you to leave?

4. Where did they urge you to wait?

5. Whom did you remind to keep his appointment?

6. Where did she tell you not to look for a job?

7. Whom did you advise her to contact?

8. Why do you want to help her?

9. Whose idea was it to change the plan?

10. Between these two shirts, which is your choice?

พอเข้าใจได้นะครับ