ดร.การุณ รุจนเวชช์
ดร.การุณ รุจนเวชช์
ตอนที่ 76: Irregular Verbs

คำกริยาภาษาอังกฤษ เป็นเรื่องยากสำหรับคนไทยที่ไม่เคยชินกับภาษาอังกฤษอยู่บ้าง เพราะกริยาในภาษาไทยไม่เปลี่ยนรูปไปตามกาล แต่จะใช้คำบอกกาลเวลาเสริมกริยาตัวเดิมๆ เช่น “ไป” มีคำบอกกาลเวลาต่างๆ เช่น ไปทุกวัน (I go every day) กำลังจะไป (I am going) ไปมาแล้ว (I went) ไปมาหลายครั้ง (I have gone…several times)

ความยากอีกประการคือ กริยาภาษาอังกฤษ จำแนกเป็นสองประเภท เรียกว่า

Regular Verbs กริยาที่ผันรูปตามกาลตามปกติ เช่น walk – walked, talk – talked, work - worked และ

Irregular Verbs กริยาที่ผันรูปไปต่างๆที่ต้องจดจำ เช่น write – wrote (Past), written (Past Participle) ทั้งรูปใช้ในกาลดังนี้

Past ใช้แสดงกาลในอดีต เช่น

My brother came to visit me last week.

น้องผมาเยี่ยผมอาทิตย์ก่อน

They didn’t tell me anything when we met at the restaurant.

พวกเขาไม่ได้บอกอะไรฉันเวลาที่เราพบกันที่ร้านอาหาร

They told me you were not interested in politics.

She drove to Waikiki alone yesterday.

เธอขับรถไปไวกิกิคนเดียวเมื่อวานนี้

Present Perfect (Have/Has + Past Participle) ใช้แสดงกาลในอดีต ถึงปัจจุบัน เช่น

Have I told you that I would go to Thailand next month?

ผมบอกคุณหรือยังว่าผมจะไปประเทศไทยเดือนหน้า

She hasn’t gone shopping for a long time because of the Covid 19 pandemic.

เธอไม่ได้ไปซื้อของเป็นเวลานานเพระโรคโควิด ๑๙ ระบาด

The house hasn’t been sold yet for more than six months.

บ้านยังขายใม่ได้เป็นเวลากว่าหกเดือน

Past Perfect (Had + Past Participle) ใช้แสดงกาลในอดีต ถึง อดีต เช่น

I had taught at a university in California for thirty years before I moved to Hawaii.

ผมสอนที่มหวิทยาลัยในแคลิฟอร์เนียเป็นเวลา ๓๐ ปี ก่อนที่จะย้ายมาอยู่ที่ฮาวาย

He had told his supervisor that he would not work there anymore.

เขาได้บอกหัวหน้าของเขาว่าจะไม่ทำงานที่นั่นอีกแล้ว

She had written him letters when he was in London for four years.

เธอเขียนจดหมายถึงเขา ตอนที่เขาอยู่ที่ ลอนดอน เป็นเวลา ๔ ปี

อาทิตย์หน้า เราจะฝึก Irregular Verbs ที่ใช้กันบ่อยๆ

ระวังและรักษาสุขภาพครับ