ดร.การุณ รุจนเวชช์
ดร.การุณ รุจนเวชช์
ตอนที่ 86: Conjunctions: and, but

Conjunctions หรือ ตำสันทาน ที่ใช้รวมความ โดยย่อความที่สองที่นำด้วยคำสันทาน and หรือ but ตามความ ถ้าความคล้อยตามให้ใช้ and ถ้าความขัดแย้งให้ใช้ but ประโยคที่นำมารวมจะลดคำเหลือเพียง ประธาน และกริยา ซึ่งเป็นกริยาช่วย เช่น Verbs Be: is, am, are, was, were; Do: do, does, did; Have: have, has, had; Modals: can, will, could, would ถ้าปฏิเสธ ให้ใช้ not ประกอบ ดังตัวอย่าง

I shouldn’t be unhappy. I am happy. I shouldn’t be unhappy, but I am.

They invited me to come again. They invited me to come again, but I shouldn’t

I didn’t expect to enjoy myself. I didn’t expect to enjoy myself, but I did.


แบบฝึกหัด ให้รวมประโยคด้วยคำสันทาน and, but

1. John can contribute money. Mary can contribute money. ________________________

2. John can contribute money. John should contribute money. ________________________

3. John can contribute money. John won’t contribute money ________________________

4. He should try. He will try. ________________________

5. You didn’t expect to enjoy yourself. You did enjoy yourself. _______________________

6. They don’t seem to be happy. They aren’t happy. ________________________

7. She meant to write it down. She forgot to write it down. ________________________

8. We reminded them to pick us up. They picked us up. ________________________

9. He won’t need to use his own money. He shouldn’t have to use his own money. ________

10. They tried to get me to sing a song. I refused to sing a song. ____________________


เฉลย

1. John can contribute money, and Mary can too.

2. John can contribute money, and he should.

3. John can contribute money, but he won’t.

4. He should try, and he will.

5. You didn’t expect to enjoy yourself, but you did.

6. They don’t seem to be happy, and they aren’t.

7. She meant to write it down, but she forgot to do it.

8. We reminded them to pick us up, and they did.

9. He won’t need to use his own money, and he shouldn’t have to.

10. They tried to get me to sing a song, but I refused to do.

หวังว่าไม่ยากไปครับ