ดร.การุณ รุจนเวชช์
ดร.การุณ รุจนเวชช์
ตอนที่ 87: Purpose expressions with to + Verb; for + Noun

อาทิตย์นี้ จะเป็นการฝึกบอกจุดประสงค์ ด้วยการใช้ to กับกริยา หรือ for กับคำนาม ดังตัวอย่าง They came into the room. They intended to get me. เขาเข้ามาในห้องเพื่อมารับฉัน

They intended for me. เขาเข้ามาในห้องเพื่อฉัน

แบบฝึกหัด ถ้าประโยคใดที่แสดงจุดประสงค์ร่วมด้วย to + Verb ให้เปลี่ยนเป็น for + Noun และถ้าประโยคใดที่แสดงจุดประสงค์ร่วมด้วย for + Noun ให้เปลี่ยนเป็น to + Verb ดังตัวอย่างข้างต้น

1. They went out to buy some stamps. _________________________________

2. They went out for groceries. ________________________________

3. They went out to breathe fresh air. ________________________________

4. They went out for cigarettes. ________________________________

5. They went out for some help. ________________________________

6. They went out to look for a doctor. ________________________________

7. They went out for a drink. ________________________________

8. They went out to take a walk. ________________________________

9. They went out for some information. ________________________________

10. She dressed to go to dinner. ________________________________


เฉลย

1. They went out for some stamps.

2. They went out to buy groceries.

3. They went out for fresh air.

4. They went out to get cigarettes.

5. They went out get some help.

6. They went out for a doctor.

7. They went out to get some drink.

8. They went out for a walk.

9. They went out to get some information.

10. She dressed for dinner.


อาทิตย์นี้ เป็นอาทิตย์สุดท้ายที่ได้เขียนบทความเรียนภาษาอังกฤษ เป็นวิทยาทานแก่ผู้อ่านชาวไทยด้วยปรารถนาดี

ขอให้ทุกคนที่อ่าน ได้ระวังตัวและรักษาสุขภาพครับ

สวัสดีครับ