ประมวลภาพFarmhouse Kitchen Thai Cuisine

คุณป๊อป ขเษม แสงสว่าง, คุณอิง กุมุท จาเตอยี, คุณอธิคม ลาภนำพา และคุณจันทิมา องค์พิเชฐเมธา Co-Founder ของ Farmhouse Kitchen Thai Cuisine นำทีมผู้บริหารและพนักงานร่วมกันทำบุญถวายต้นกฐินและอาสนะ โดยสัปดาห์ที่ผ่านมาได้นำไปถวายทั้งสิ้น 6 วัด ดังนี้ วัดมงคลรัตนาราม เมือง Berkeley, วัดซานฟรานธรรมมาราม เมือง San Francisco, วัดพุทธานุสรณ์ เมือง Fremont, วัดอภัยคีรี เมือง Redwood Valley, วัดพุทธธัมมธโร เมือง Concord และวัดพุทธประทีป เมือง San Bruno อีกทั้งคุณพ่อสายัณห์ แสงสว่าง และรองศาสตราจารย์ ดร. รัตนา แสงสว่าง ได้เดินทางมาร่วมงานบุญใหญ่ในครั้งนี้อีกด้วย