ประมวลภาพกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนและผู้แทนชุมชนไทยในนครลอสแอนเจลิส

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นายต่อ ศรลัมพ์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนและผู้แทนชุมชนไทยในนครลอสแอนเจลิส เกี่ยวกับนโยบายในการทำงาน (Mission Statement) ของสถานกงสุลใหญ่ฯ และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้พบปะพูดคุยกับกงสุลใหญ่ฯ เพื่อทำความรู้จักและสร้างความคุ้นเคยกัน

**********************

กงสุลใหญ่ฯ ได้แถลงข่าวแนวทางในการทำงานของสถานกงสุลใหญ่ฯ ว่า เพื่อให้สอดคล้องกับแผนแม่บทของกระทรวงการต่างประเทศที่เน้นหลัก 5S 5 มี ได้แก่

Security - มีความมั่นคง

Sustainability - มีความมั่งคั่งและยั่งยืน

Standard - มีมาตรฐานสากล

Status - มีสถานะและเกียรติภูมิ

Synergy - มีพลัง

ตนได้วางนโยบายในการทำงานที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เน้นหลัก 5S เช่นกัน ได้แก่

Service - บริการ

Safety - ปลอดภัย

Solidarity - สามัคคี

Soft Power

Synergy - รวมพลัง

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

Service เน้นการให้บริการที่ใช้นวัตกรรม มีจิตบริการ ยึดความถูกต้องตามกฎระเบียบและโปร่งใสตรวจสอบได้

Safety เน้นการส่งเสริมความปลอดภัยของชุมชนไทยจากภัยพิบัติ การแพร่ระบาดของ COVID-19 อาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชัง และความรุนแรงในครอบครัว

Solidarity เน้นการสร้างความปรองดองและสามัคคีในชุมชนไทยด้วยการเข้าถึงและเข้าใจความเห็นที่แตกต่าง เปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นของภาคส่วนต่าง ๆ และเชื่อมโยงองค์กร สมาคม และชมรมไทยในรัฐและเมืองต่าง ๆ เข้าด้วยกัน

Soft Power เน้นการส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทยและความเป็นไทยผ่านวัฒนธรรมไทยในด้านต่าง ๆ อาทิ Digital Content อาหารไทย มวยไทย นวดแผนไทย ศาสนา ดนตรีและนาฏศิลป์ไทย เป็นต้น ซึ่งความนิยมไทยนี้จะเชื่อมโยงไปสู่ผลประโยชน์ของไทยในด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวด้วย

Synergy เน้นความร่วมมือและการทำงานแบบสอดประสานระหว่างทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมไทยและสหรัฐฯ เพื่อให้เกิดพลังที่ยิ่งใหญ่

****************************

งานแถลงข่าวและพบปะสื่อมวลชนในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนไทยและผู้แทนชุมชนไทยในนครลอสแอนเจลิสเป็นอย่างดี มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 50 คน โดยบรรยากาศในงานเป็นไปอย่างเป็นกันเอง เปิดกว้างให้ผู้เข้าร่วมงานได้สอบถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการทำงานร่วมกันระหว่างสถานกงสุลใหญ่ฯ ชุมชนไทยและสื่อมวลชนในนครลอสแอนเจลิส

*******************************

#5S

#Service

#Safety

#Solidarity

#SoftPower

#Synergy

#CGLA