ข่าวกงสุลข่าวกงสุล 18 มิถุนายน 2565

สมาคมล้านนาแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้เข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่ฯ

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 คุณรัตนหทัย ใจยงค์ นายกสมาคมล้านนาแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ นำคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าเยี่ยมคารวะและหารือกับกงสุลใหญ่ฯ เพื่อแนะนำตัวในโอกาสรับตำแหน่งนายกสมาคมฯ คนใหม่ รวมทั้งแนะนำประวัติความเป็นมาของสมาคมฯ ผลงานที่ผ่านมา และแผนการจัดกิจกรรมในปี 2565 นี้ ได้แก่ การจัดประชุมประจำปีของสมาคมฯ การจัดงานราตรีล้านนาเพื่อหารายได้ช่วยเหลือเด็กยากจนในจังหวัดภาคเหนือของไทย การเตรียมการจัดขบวนพาเหรดในงาน Thai New Year Songkran Festival นอกจากนี้ สมาคมฯ ยังมีแผนเปิดสอนฟ้อนรำ และตีกลองสะบัดชัยให้กับเยาวชนในนครลอสแอนเจลิสเพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทยล้านนาด้วย นอกจากกิจกรรมของสมาคมฯ ดังกล่าว ที่ผ่านมา สมาคมฯ ได้ให้ความร่วมมือจัดกิจกรรมร่วมกับองค์กรและสมาคมไทยอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง

กงสุลใหญ่ฯ แสดงความชื่นชมสมาคมฯ ที่ได้สามัคคีรวมกลุ่มจัดงานส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมไทยมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้ความร่วมมือกับองค์กรและสมาคมไทยจัดงานต่าง ๆ อย่างกลมเกลียว ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของสถานกงสุลใหญ่ฯ ในการสร้างความสมัครสมานสามัคคีของชุมชนไทย และสถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมยินดีสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ ต่อไป


กงสุลใหญ่ฯ เป็นผู้แทนเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เข้าร่วมการประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ 44/2565 ณ วัดไทยลอสแองเจลิส

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 กงสุลใหญ่ฯ เป็นผู้แทนเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เข้าร่วมการประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ 44/2565 ซึ่งมีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ประธานสำนักงานผู้กำกับพระธรรมทูตไทยไปต่างประเทศ กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็นประธาน โดยมีพระมหาเถระและพระธรรมทูตจากทั่วโลกกว่า 390 รูป เข้าร่วมประชุม

กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวว่า พระพุทธศาสนาในสหรัฐฯ ไม่เพียงเติบโตและเจริญงอกงามในด้านการขยายจำนวนของวัดไทยอย่างต่อเนื่องเท่านั้น แต่พระธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้หยั่งรากลึกในสังคมอเมริกันอย่างมั่นคงเช่นกัน โดยเฉพาะเรื่องสมาธิวิปัสสนากรรมฐาน และการเจริญสติให้อยู่กับปัจจุบันซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในสังคมตะวันตกทั้งยุโรปและอเมริกาว่าเป็นหนทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและดูแลรักษาสุขภาพจิตที่มีประสิทธิภาพ และเชื่อมั่นว่าการประชุมสมัชชาสงฆ์ในครั้งนี้จะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางการส่งเสริมและเผยแพร่พระพุทธศาสนาในสหรัฐฯ ให้ยั่งยืนและมั่นคงต่อไป

หลังพิธีเปิดการประชุมสมัชชาสงฆ์ฯ กงสุลใหญ่ฯ พร้อมด้วยภริยา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ร่วมกับชุมชนไทยเป็นเจ้าภาพถวายเพลแด่เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์พระมหาเถระ และพระธรรมทูตทุกรูป

อนึ่ง ในช่วงเช้าของวันที่ 9 มิถุนายน 2565 กงสุลใหญ่ฯ ได้เข้าร่วมพิธีอัญเชิญฉัตรประจำพระพุทธนรเทพศาสดา พระประธานประจำพระอุโบสถวัดไทยลอสแองเจลิสด้วย


กงสุลใหญ่ฯ ร่วมงานทำบุญอายุวัฒนมงคล 90 ปี พระเทพมงคลวิเทศ และสมโภชวัดไทยลอสแองเจลิสครบ 50 ปี

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2565 กงสุลใหญ่ฯ พร้อมด้วยภริยา และข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ ร่วมงานทำบุญอายุวัฒนมงคล 90 ปี พระเทพมงคลวิเทศ และสมโภชวัดไทยลอสแองเจลิสครบ 50 ปี ร่วมกับชุมชนไทย ณ วัดไทยลอสแองเจลิส ซึ่งมีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ประธานสำนักงานผู้กำกับพระธรรมทูตไทยไปต่างประเทศ กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร เข้าร่วมด้วย โดยในช่วงเช้ามีพิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายมุทิตาสักการะพระเดชพระคุณพระเทพมงคลวิเทศ การเจริญพระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และในช่วงบ่ายมีการแสดงพระธรรมเทศนา โดยพระพรหมบัณฑิต กรรมการเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยูรวงศาวาส พิธีทักษิณานุปทานแด่พระสงฆ์ และพิธีสงฆ์น้ำพระเทพมงคลวิเทศ

อนึ่งในช่วงเย็นของวันเดียวกัน กงสุลใหญ่ฯ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดป้ายวัดไทยสุชาดาธรรมจาริกสังฆวิหาร เมือง Sun Valley รัฐแคลิฟอร์เนีย โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ฯ เป็นประธานในพิธี