ข่าวกงสุลข่าวกงสุล 18 พฤษภาคม 2562

กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เยี่ยมชม Asian Pacific Health Care Venture และมอบเงินงบประมาณสนับสนุน

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 นายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้เดินทางไปเยี่ยมชมการดำเนินงานของ Asian Pacific Health Care Venture (APHCV) สาขา Los Feliz หรือที่ชุมชนไทยรู้จักในชื่อศูนย์สุขภาพเอเชียนแปซิฟิก โดยมีนางสาว Kazue Shibata ประธานบริหาร APHCV และนางสาว Mika Aoki ผู้อำนวยการคลินิกให้การต้อนรับ และในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้มอบงบประมาณสนับสนุนจำนวนหนึ่งเพื่อใช้ในการดำเนินงานของ APHCV ด้วย

APHCV เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1987 เปิดคลินิกแรกเมื่อปี ค.ศ. 1997 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การรักษาและบริการด้านสุขภาพต่างๆ แก่ผู้มีรายได้น้อย โดยไม่เลือกปฏิบัติ ต่อสัญชาติ เชื้อชาติ สถานะการเข้าเมือง

ซึ่งในแต่ละปีมีสมาชิกในชุมชนไทยจำนวนมาก รวมทั้งคนไทยผู้ตกทุกข์ได้ยากใช้บริการศูนย์สุขภาพของ APHCV เพื่อตรวจรักษาโรค และรับบริการด้านสุขภาพอื่นๆ

Website APHCV : https://www.aphcv.org

ที่ตั้งศูนย์สุขภาพของ APHCV

Belmont Health Center 323.644.3885

El Monte/Rosemead Health Center 626.774.2988

Los Feliz Health Center 323.644.3888

John Marshall High School Health Center 323.665.1129 Open to JMHS students only