ข่าวกงสุลข่าวกงสุล 29 มิถุนายน 2567

โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ชุมชนไทยในสหรัฐอเมริกา

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2567 กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้มอบประกาศนียบัตรให้แก่วิทยากรทั้ง 5 ท่าน ที่ได้สละเวลามาให้ความรู้กับผู้เข้าอบรมโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ

กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส กับสภาไทยทาวน์ และวัดไทยลอสแองเจลิส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะงานฝีมือ และเพิ่มรายได้ให้ชุมชนไทย ตลอดจนส่งเสริมความสามัคคีในชุมชน นำไปสู่การสร้างชุมชนไทยในต่างประเทศที่เข้มแข็ง มีอัตลักษณ์ และสามารถช่วยผลักดัน Soft power ของไทยในสหรัฐอเมริกาได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอขอบคุณสภาไทยทาวน์ วัดไทยลอสแองเจลิส และวิทยากรทุกท่านที่สละเวลามาร่วมดำเนินโครงการกับเรา กิจกรรมครั้งนี้ได้ผลตอบรับเป็นอย่างดีจากชุมชนไทย และสถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมจะจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพและยกระดับฝีมือคนไทยในครั้งหน้า