ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 25 พฤษภาคม 2567

วันวิสาขบูชา Visak Day 2024

May 22, 2024 กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567 ณ วัดไทยสุชาดาธรรมจาริกสังฆวิหาร DHAMMAJARIKA FOUNDATION OF LOS ANGELES : 11029 Fenway St. Sun Valley, CA 91352 : Tel. 818 - 442 - 2868 : www.Dhammajarika.org

ผู้ร่วมกิจกรรม 16 คน โดยมีพระอาจารย์ธนาธร เกนโต เป็นผู้นำกล่าวคำบูชา ขออนุโมทนาคณะเจ้าภาพถวายบูชาดอกไม้ คือ 1. คุณสริตา สังข์เฉย Sarita Sungcheu 2. Thayarat Miranda คุณภัญญ่า 3. Wanchulee Zgraggen คุณวรรณชุลี 4. Khunnoo Nid คุณหนูนิด เตียนจันทึก 5. คุณภคปภา ลอยพยอม Noi Loy 6. คุณวิรัลพัชร เครืออารีย์

ขออนุโมทนาทานบดีเจ้าภาพถวายปัจจัยสังฆทานบำรุงวัด เนื่องในวันวิสาขบูชา จำนวน 5 คือ

1. คุณสริตา สังข์เฉย 2. คุณนุชนาฎ อุงอำรุง Nuchanart Judy Ungamrung 3. คุณสุจิตรา สนามทอง 4. นางสาวสุทธภา เครือสิงห์ และนางสาวบงกชรัตน์ จันทิมา และขออนุโมทนาบุญ คุณศรีวงศ์ อาญาสิทธิ์ ได้น้อมถวายรูปหล่อ พระโพธิสัตว์ปางประสูติ จำนวน 1 องค์ ไว้แด่วัดไทยสุชาดาธรรมจาริกสังฆวิหาร

กิจกรรมสำเร็จเรียบร้อยไปได้ด้วยดี ปลื้มปิติ อิ่มบุญกันถ้วนหน้า ด้วยอานิสงส์แห่งกุศลเจตนา สัมมาปฏิบัติทั้งหมดนี้ ขอให้ทานบดีเจ้าภาพ กัลยาณมิตร ญาติธรรมทุกท่าน จงมีความสุข เจริญในบวรพระพุทธศาสนายิ่งๆ ขึ้นไป เกิดภพชาติใดขอให้สมบูรณ์พร้อมด้วยมนุษย์สมบัติ ทรัพย์สมบัติ บริวารสมบัติ สวรรค์สมบัติ ตลอดจนที่สุดคือนิพพานสมบัติ ด้วยกันทุกคนทุกท่าน เทอญ.