Thai LA newspaper
ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 15 มิถุนายน 2556

วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ ในวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2556 ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมบำเพ็ญบุญกุศล รักษาศีล ปฏิบัติธรรม ร่วมเป็นเจ้าภาพอาหารโรงทาน จองอุปกรณ์รัตนอุโบสถศาลา ทอดผ้าป่าสามัคคี เนื่องในงานทำบุญ “งานสลากภัต” และขออนุโมทนาขอบคุณขวัญใจ อุ่นปัญโญ ประธานจัดงานและทอดผ้าป่าสามัคคี เจ้าภาพอาหารโรงทาน เจ้าภาพจัดดอกไม้ และสาธุชนทุกท่านผู้มีส่วนร่วมในบุญครั้งนี้


วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายนนี้ ตั้งแต่เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไป ณ ออดิทอเรียมของโรงเรียนพาโนรามาไฮสคูล 8015 Van Nuys Blvd., Panorama City, CA 91402 ขอเชิญพี่น้องไทยทุกท่านไปร่วมเป็นกำลังใจให้ลูกไทยหลานไทย ซึ่งจะเป็นกำลัง สำคัญของชุมชนไทยในอนาคต ในงานมหกรรมดนตรีและนาฏศิลป์ไทย ครั้งที่ 15 พิสูจน์ความสามารถของเด็กๆ เชื้อสาย ไทย ที่ได้รับการปลุกจิตสำนึกจากคุณครูมาเป็นเวลา 1 ปี พวกเขาสามารถซึมซับได้มากน้อยเพียงไร ขอความกรุณาไปถึง ออดิทอเรียมก่อนการแสดง 1 ชั่วโมง มีบริการอาหารฟรีก่อนการแสดงด้วย โดยการแสดงจะไม่มีการหยุดพัก แสดงต่อเนื่องตลอดจนจบรายการ โปรดอย่าพลาดไปชมกันให้ได้

เปิดเรียนไปแล้วเป็นวันที่ 3 สำหรับการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยฯ ปีการศึกษา 2556 โดยโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ส่งคณะครูอาจารย์จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ของไทย ในนามของโครงการฯ จำนวน 12 ท่าน มี อ.อรชา พันธุบรรยงก์ จากโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม เป็นหัวหน้า นำน้องๆ ครูอาสาฯ ดำเนินการเรียนการสอนอยู่ขณะนี้ มีนักเรียนเพิ่มขึ้นจากวันแรกเป็น 84 คนแล้ว ทางโรงเรียน ยังเปิดรับสมัครอยู่ทุกวัน ขอเชิญไปสมัครเรียนกันได้