ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 22 มกราคม 2565

ประชุมคณะสงฆ์วัดไทยลอสแองเจลิส ประจำเดือนมกราคม เมื่อบ่ายวันจันทร์ที่ 10 มกราคม ที่ผ่านมา คณะพระสงฆ์วัดไทยฯ เข้าร่วมประชุมกันพร้อมหน้า ท่านเริ่ม เจ้าคุณพระวิเทศกิตติคุณ เป็นผู้ดำเนินการประชุม ปรึกษาหารือเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องร่วมแรงร่วมใจกันจัดขึ้นเพื่อเผยแผ่หลักการสำคัญของพระพุทธศาสนา และร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยเราไว้เป็นมรดกสำหรับลูกหลานที่เกิดและเติบโตในต่างแดน โดยเฉพาะงานเทศกาลประเพณีสงกรานต์ หรืองานฉลองวันขึ้นปีใหม่ของไทยเราแต่โบราณ ซึ่งตรงกับวันที่ 13 เมษายน ของทุกปี แต่ปีนี้วัดไทยฯ มีกำหนดจัดงานเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ในวันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2565 ซึ่งคณะสงฆ์วัดไทยฯ และกรรมการวัด ขออนุโมทนาบุญขอบคุณ คุณตรีรัตน์ เอี่ยมอุไรรัตน์ เจ้าของร้านอาหาร “Blue Elephant Thai Cuisine”, 8200 Stockdale Suite m-1, Bakersfield, CA 93311 ที่ให้เกียรติเป็นประธานจัดงาน และที่ประชุมมีมติให้ประธานจัดงานรับหน้าที่เป็นประธานทอดผ้าป่าบริวารสงกรานต์ด้วย

อันเนื่องจากงานเทศกาลประเพณีสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ของไทยเราแต่โบราณทุกปีที่ผ่านมา วัดไทยฯ มีกำหนดให้เปลี่ยนผ้าห่มพระพุทธรูปปางสำคัญๆ ประจำวัด ซึ่งมีจำนวน 25 องค์ โดยญาติโยมมีความเคารพเลื่อมใสศรัทธา เดินทางมากราบขอพร และอธิษฐานขอให้ได้ในสิ่งที่ปรารถนาเป็นประจำ ซึ่งทางวัดได้เชิญชวนญาติโยมผู้ศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าห่มพระองค์ละ $299.99 ซึ่งปีนี้มีญาติโยมแจ้งความจำนงขอจองเป็นเจ้าภาพแล้ว 9 องค์ โดยพระพุทธรูปที่ยังไม่มีผู้เป็นเจ้าภาพ คือ

1. หลวงพ่อวัดบ้านแหลม (ประดิษฐานที่ศาลาหลวงพ่อโต)

2. หลวงพ่อสุโขทัย ปาง 1

3. หลวงพ่อสุโขทัย ปาง 2

4. หลวงพ่อพระสารีบุตร อัครสาวกฝ่ายขวา พระประธานบนอุโบสถศาลา

5. หลวงพ่อวัดปากน้ำ (ที่ศาลาหลวงพ่อโต)

6. หลวงพ่อศิลาขาว (หินอ่อน)

7. หลวงพ่อคันธารราฐ (กุฏิกรรมฐาน)

8. หลวงพ่อพระศรีศากยมุนี (ปางลีลา หน้ากุฏิ 7)

9. เจ้าแม่กวนอิม (ผ้าเป็นสีขาว)

10. หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค (ที่ศาลาหลวงพ่อโต)

11. อนุสาวรีย์หลวงเตี่ย พระธรรมราชานุวัตร

12. หลวงพ่อพระมงคลเทพโมลี (หน้าอุโบสถศาลา)

13. หลวงตาประทีป พระครูเกษมศาสนวิเทศ (ด้านหน้าอุโบสถศาลา)

14. หลวงพ่อแก้วองค์ใหญ่ (ที่ศาลาหลวงพ่อโต)

15. หลวงพ่อพระสีวลี (ด้านข้างอุโบสถศาลา) และ

16. หลวงพ่อพระกัจจายนะ (ด้านข้างอุโบสถศาลา)

ขอเชิญญาติโยมแจ้งความจำนงเป็นเจ้าภาพได้ที่วัดไทยฯ โทร 818-780-4200 หรือที่พระสงฆ์วัดไทยฯ ได้ทุกรูป

ประชาสัมพันธ์สัปดาห์นี้ ขอเสนอพุทธพจน์สำหรับเป็นข้อคิดและแนวปฏิบัติแก่ญาติโยมทั่วไป จากหนังสือ “พระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน” ฉบับวาระ 100 ปี ชาตกาล อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ พุทธศักราช 2560 หน้า 108 ว่าด้วย คนพูดด้วยปัญญามีอานิสงส์ 5 ดังต่อไปนี้

“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อานิสงส์ 5 ประการเหล่านี้ ในบุคคลผู้พูด้วยปัญญา คือ

1. ไม่พูดปด

2. ไม่พูดส่อเสียด

3. ไม่พูดคำหยาบ

4. ไม่พูดเพ้อเจ้อ

5. สิ้นชีวิตแล้ว ย่อมเจ้าถึงสุคติโลกสวรรค์” (ที่มา : อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต 22/214/238)


วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีปรับพื้นดินก่อสร้างอุโบสถวัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.45 น. เป็นต้นไป ร่วมพิธีบวงสรวงเทพยดา ไหว้พระ รับศีล เจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล ถือศีล ฟังพระธรรมเทศนา ถวายมหาสังฆทาน ร่วมทำบุญสร้างวัด ตามวัน เวลา ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ สอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 E-mail: watchino18@gmail.com

วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญวันมาฆบูชา วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล ถือศีล ฟังพระธรรมเทศนา ถวายมหาสังฆทาน ร่วมทำบุญสร้างวัด และเลือกซื้ออาหารคาวหวาน ตามวัน เวลา ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ สอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 E-mail: watchino18@gmail.com

ทางวัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ กำลังดำเนินการก่อสร้างอุโบสถ สร้างศาลาอเนกประสงค์ สร้างกุฎีสงฆ์ สร้างที่จอดรถ สร้างพระประธานประจำอุโบสถ และกำลังจะปรับพื้นดินในการก่อสร้าง (ตารางวาละ $ 9.99) จึงขอบอกบุญมายังพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพในส่วนต่าง ๆ หรือร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา สอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 E-mail: watchino18@gmail.com