ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 3 กรกฎาคม 2564

ก้าวหน้าตามลำดับผ่านไปแล้วครึ่งทางสำหรับการซ่อมแซมบูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถศาลาวัดไทยลอสแองเจลิส ศาสนสถานอันสง่างามด้วยสถาปัตยกรรมแบบไทยเป็นหลังแรกในสหรัฐอเมริกา คณะช่างโดย ช่างสมาน โสธนเมธีกุล และทีมงาน ดำเนินการซ่อมแซมอย่างแข็งขันและทุ่มเท ญาติโยมก็ศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพส่วนประกอบต่างๆ อย่างอบอุ่นและต่อเนื่อง เชื่อกันว่าอุโบสถ หรือ โบสถ์ เป็นศาสนสถานที่สำคัญสูงสุดของความเป็นวัดที่สมบูรณ์ตามพุทธานุญาต อานิสงส์แห่งการสร้างหรือซ่อมแซมบูรณะปฏิสังขรณ์โบสถ์จึงเป็นพลังสร้างสรรค์อันมหาศาล และถือกันว่าเป็น “บุญใหญ่” เมื่อล่วงลับดับขันธ์ไปแล้วย่อมอุบัติในสุคติภูมิอย่างแน่นอน

คณะสงฆ์วัดไทยลอสแองเจลิส โดย หลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ ขออนุโมทนาบุญ นพ.จำนงค์ และ พญ.เปรมวดี จันทรา มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพซ่อมแซมอุโบสถศาลาวัดไทยฯ ซึ่งทางวัดกำลังดำเนินการอยู่ขณะนี้ โดยขอเป็นเจ้าภาพซ่อมแซมหน้าต่างร่วมกับคณะสงฆ์ จำนวน 8 ช่อง เป็นเงิน 8,000.00 เหรียญสหรัฐ สาธุ ขออนุโมทนาบุญให้เจริญก้าวหน้าทั้งทางโลกและทางธรรม และเจริญสิริสวัสดิ์ด้วยจตุรพิธพรชัยตลอดกาล

คณะสงฆ์วัดไทยฯ โดย หลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ ขออนุโมทนาบุญญาติโยมที่ศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพดาวประดับเพดานอุโบสถศาลาสวยงาม โดยมีดาวประดับเพดานทั้งสิ้น 155 ดวง ขออนุโมทนาบุญรายนามเจ้าภาพต่อจากสัปดาห์ที่แล้วดังต่อไปนี้ คุณวราภรณ์ เกษมศิลป์ คุณวรินทร์ทิพย์ แจ้งดี คุณภัทรา พูลเจริญ คุณวีณา อภิญญาวาท คุณวรรณวิภา สุนนานนท์ คุณเครือวัลย์ นิรนามกูล คุณเอ็นนี่ วิรัตติยา คุณยิ่งพิศ ปันยารชุม (3 ดวง) คุณดำรงศักดิ์ ปันยารชุน คุณสุปราณี ปันยารชุน คุณอ้อย-ฟ้า แท่งทอง คุณ Kim Napa คุณสุรเชษฐ์ จริงจิตร คุณโฉมฉาย อรุณฉาน คุณสมชาย ไทยทัน คุณสุชาติ ทองนพคุณ คุณ John Schneider คุณ Cheeraphan Schneider คุณ Sukanya Schneider คุณ Jadeseada Schneider

คุณมานะพันธ์ พิสุทธิพงศ์ คุณทัดดาว พิสุทธิพงศ์ คุณศิริวรรณ พิสุทธิพงศ์ คุณแพรวา มงคลพิทักษ์สุข และครอบครัว คุณภาณุมาศ สังขมี คุณขนิษฐา และ วัชชิระ โสมาสุข “ครูอี๊ต” คุณพิไลลักษณ์ ณ ตะกั่วทุ่ง และชมรมรักสุนทราภรณ์แอลเอ (ดาว 9 ดวง) คุณสืบสิน ฟิลิปป์ พัวทัศนานนท์ คุณกัลยา มีศรี คุณไพโรจน์-สัจจาภรณ์ มีศรี คุณพ่อประทิน บุญโสภา คุณแม่พเยาว์ บุญโสภา คุณพงษ์เทพ บุญโสภา คุณธนิต เชาว์รัศมีกุล คุณวราภรณ์ เชาว์รัศมีกุล คุณ Millen Chowrusmeekul ขออนุโมทนาในบุญ ให้บุญรักษาคุณพระคุ้มครองเจริญร่ำรวย ประสบแต่สิ่งเป็นมงคลแก่ชีวิต และเจริญในธรรมตลอดกาลนาน

คณะวัดไทยฯ โดยหลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ ขออนุโมทนาบุญท่านที่ศรัทธาเป็นเจ้าภาพซ่อมแซมอุโบสถศาลาวัดไทยฯ โดยแจ้งความจำนงขอเป็นเจ้าภาพซ่อมแซมส่วนประกอบของอุโบสถ คือ “คันทวย” จำนวน 24 คัน คันละ $500.00 ดังมีรายนามต่อไปนี้ คุณพงษ์เดช - คุณรุจา ตุลาภรณ์ คุณ John Schneider คุณ Cheeraphan Schneider
คุณ Sukanya Schneider และ คุณJadeseada Schneider คุณชวพจน์ - วรรณวิภา ถุงสุวรรณ คุณวิทยา - ทองสุข หอมทรัพย์ คุณพัชรา ศรีเอี่ยม คุณ Bradley Pham คุณอนุชา - ฐิติกุล อึ้งอารยะวงศ์ คุณอาร์ต อเนกานนท์ บัตเลอร์ คุณกอบสุข จารุจินดา คุณอัญญา เสาวลักษณ์ คุณศิรินาถ ฟิชเชอร์ และ คุณ Paula Ward และ คุณสมศักดิ์ - เพ็ญแข ติลกมนกุล ขอให้บุญรักษาคุณพระคุ้มครองให้เจริญสิริสวัสดิ์และเจริญในธรรมตลอดกาล


วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 10.10 น. ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล ถือศีล ฟังพระธรรมเทศนา ถวายมหาสังฆทาน เวียนเทียนเป็นพุทธบูชา ร่วมทำบุญสร้างวัด และเลือกซื้ออาหารคาวหวาน ตามวัน เวลา ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ สอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 E-mail: watchino18@gmail.com