เปิดเบิ่ง

วิรัช โรจนปัญญา
เปิดเบิ่ง วันที่ 20 ตุลาคม 2555

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครลอสแอนเจลิส 611 N.Larchmont Blvd, 3rd Floor, Los Angeles, CA 90004 Tel.323-466-9645 Fax.323-466-1559


เรื่อง ขอแจ้งการเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน
เรียน บรรณาธิการ

ด้วยมีพระราชกฤษฎีกา ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 129 ตอนที่ 90 ลงวันที่ 18 กันยายน 2555 เปลี่ยนชื่อกรมส่งเสริมการส่งออกเป็น "กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ" ทั้งนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2555 เป็นต้นไป และในวันที่ 12 ตุลาคม 2555 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้ออกประกาศการเรียกชื่อหน่วยงานเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาดังนี้

1. กำหนดชื่อย่อกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศว่า "สค"

2. เปลี่ยนชื่อเรียกภาษาอังกฤษจาก Department of Export Promotion เป็น "Department of International Trade Promotion" แทนด้วยอักษรย่อ "DITP"

3. สำนักงานของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศในต่างประเทศ ให้คงชื่อเดิมคือ "สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (ชื่อเมืองที่ตั้ง)" และแทนด้วยอักษรย่อ "สคร"


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ