เปิดเบิ่ง

วิรัช โรจนปัญญา
เปิดเบิ่ง วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ส.ค.ส.๒๕๖๐

วันที่ ๑๓ ตุลาคมของปีนี้ เป็นวันที่ประชาชนชาวไทยทุกคนมีความเศร้าโศกที่สุดในชีวิต เมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสู่สวรรคาลัย จึงขอให้พวกเราทุกคนได้ถวายสัจวาจาร่วมกันว่า จะประพฤติปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาท และศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรม น้อมนำพระราชดำริเพื่อดำเนินตามพระราชกรณียกิจและเชิญพระราชคุณธรรมจรรยามาเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ สืบสานพระบรมราชปณิธาน เพื่อความสุขความเจริญของประชาชนชาวไทย และเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของพระราชอาณาจักรไทยสืบไป

ต่อมาเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ก็นับเป็นวันแห่งประวัติศาสตร์ชาติไทยอีกวันหนึ่ง ซึ่งเป็นวันที่ประชาชนชาวไทยทุกคนปลื้มปิติที่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยามมกุฎราชกุมาร ได้ทรงตอบรับการอัญเชิญขึ้นเถลิงถวัลย์ครองสิริราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๑๐ แห่ง พระบรมราชจักรีวงศ์ พวกเราจึงขอถวายพระพรให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญยั่งยืนนาน

เมื่อปีที่แล้วได้ฝาก ค.ส.ช. ให้พิจารณาทบทวนบทบาทและการทำงานเสียใหม่ ขอให้มุ่งกระทำเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติให้เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง แต่ปรากฎว่าทั้งแนวคิดและการกระทำกลับหนักกว่าเดิม ยังคงมุ่งผลประโยชน์ของตนเองและพวกพ้องเป็นหลัก ตรวจสอบเฉพาะฝ่ายตรงข้าม ส่วนตนและพรรคพวกถูฏเรียกร้องให้ตรวจสอบ ก็เพิกเฉยไม่ยอมให้ตรวจสอบ หรือตรวจสอบแล้วก็สรุปกันแบบด้านๆ ว่าไม่ผิด แถมข่มขู่ผู้เรียกร้องเสียอีก แล้วจะให้ต่างชาติเขายอมรับได้อย่างไร เศรษฐกิจตกต่ำ คนตกงานเพิ่มมากขึ้น ช่องว่างระหว่างคนรวยคนจนเกือบอันดับหนึ่งของโลกแล้ว

ฉะนั้นในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกณ บดินทร์มหาเทพวรางกูร จึงขอวิงวอนทุกท่านรวมทั้งผู้มีอำนาจในการบริหารประเทศนี้ โปรดรู้รักสามัคคี อย่าแบ่งเขาแบ่งเรา หันกลับมาร่วมมือร่วมใจกระทำความถูกต้องดีงาม ช่วยกันพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรือง สถาบันพระมหากษัตริย์มีความมั่นคง และประชาชนมีความสุขตลอดไป ขอให้พวกเราทุกคนและครอบครัวมีความสุขโดยถ้วนหน้ากันนะครับ


ด้วยจิตคารวะ
พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส
ประธานกลุ่มเพื่อนเสรี
๑ มกราคม ๒๔๖๐