เปิดเบิ่ง

วิรัช โรจนปัญญา
เปิดเบิ่ง วันที่ 27 ตุลาคม 2555

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครลอสแอนเจลิส 611 N. Larchmont Blvd., 3rd Floor, Los Angeles, CA 90004


24 ตุลาคม 2555

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมในพิธีมอบประกาศนียบัตร Thai Select โดย ฯพณฯรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพานิชย์

เรียน ท่านบรรณาธิการ

ตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้จัดทำโครงการส่งเสริมอาหารไทยในต่างประเทศผ่านทางการคัดเลือกร้านอาหารไทยที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดเพื่อมอบตราสัญญลักษณ์ Thai Select สำหรับร้านอาหารใช้เป็นเครื่องหมายประกาศเกียรติคุณและประชาสัมพันธ์กิจการของตนแล้วนั้น

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ นครลอสแอนเจลิส ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมในพิธีมอบประกาศนียบัตรตราสัญญลักษณ์ Thai Select โดย ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายภูมิ สาระผล) เป็นประธาน ณ ที่ทำการของสำนักงานฯ ในวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2555 ทั้งนี้ขอความกรุณาไปถึงสำนักงานฯลอสแอนเจลิสในเวลา 11.00 น. และหลังจากเสร็จสิ้นพิธีมอบประกาศนียบัตรแล้ว สำนักงานลอสแอนเจลิสของเรียนเชิญท่านร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับ ฯพณฯ รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ) และคณะฯ โดยพร้อมเพรียงกัน

สำนักงานฯ ลอสแอนเจลิสใคร่ขอความกรุณาท่านแจ้งตอบรับยืนยันการเข้าร่วมงานรับประกาศนียบัตร Thai Select ที่ ttcla@live.com หรือที่โทรสาร 323-466-1558 หรือที่โทรศัพท์ 323-466-9645 ภายในวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2555 ด้วย จักขอบคุณยิ่ง


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
นางพิไล ศิริพานิช
ผู้อำนวยการอาวุโส