เปิดเบิ่ง

วิรัช โรจนปัญญา
เปิดเบิ่ง วันที่ 15 ธันวาคม 2555
8 ธันวาคม 2555

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการจัดงานหารายได้สนับสนุนครูอาสาฯ และกิจกรรมโรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยฯ

ตามที่โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยลอสแองเจลิส ได้เชิญครูอาสาประจำการ 1 ปี จากโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 9 คน มาดำเนินการเรียนการสอนภาคปกติ (วันเสาร์-อาทิตย์) เป็นเวลา 1 ปี ซึ่งคณะครูทั้งหมดได้ทุ่มเทชีวิตและวิญญาณปลูกฝังอบรมลูกหลานไทยที่เกิดและเติบโตในต่างแดน ให้มีความรักและผูกพันในความเป็นไทยอันดีงามอย่างเสียสละและมีความรับผิดชอบสูง ดังที่ประจักษ์ชัดเจนแล้วนั้น ชมรมผู้ปกครองโรงเรียนวัดไทยฯ รู้สึกซาบซึ้งและตระหนักถึงความสำคัญของครูอาสาตลอดมา แต่เนื่องจากครูอาสาฯ ที่มานั้นจะต้องปรับสภาพร่างกายให้เข้ากับสภาพอากาศและภาวะเหตุการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาของเมืองนี้ อาจทำให้เกิดการเจ็บป่วยได้ ทางชมรมเห็นสมควรเข้าไปมีส่วนรับผิดชอบในเรื่องค่ารักษาพยาบาลครูอาสาฯ เพื่อเป็นกำลังใจให้ครูอาสามีวิริยะในการทำหน้าที่ยิ่งขึ้น

ในโอกาสที่โรงเรียนได้ทำการปิดภาคเรียนแรกของปีการศึกษานี้ ทางชมรมฯ ได้จัดให้มีงาน "เถิดเทิงรับลมหนาว...งานเดียวเที่ยวสนุก" ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2555 เวลา 14.00 น.-20.00 น. ซึ่งนอกจากวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังเป็นการหารายได้ช่วยสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนเพื่อลูกหลานของพวกเราด้วย โดยในงานจะจัดให้มีกิจกรรมประกวดแข่งขันตำส้มตำชิงถ้วยรางวัลจากกระทรวงวัฒนธรรมไทย และการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งชิงเงินรางวัล การแสดงจากนักเรียนและครูอาสาฯ ร่วมร้องเพลงเพื่อการกุศล, รำวง, ลีลาศ, ดิสโก้ และอีกมากมาย โดยในงานจัดอาหารเพื่อที่จะรับรองแขกประมาณ 300 คน ดังนั้น หากทางร้านหรือท่านใดมีจิตศรัทธาจะร่วมทำบุญก็สุดแต่สะดวก หรือมีความประสงค์จะร่วมสมัครการประกวดแข่งขันตำส้มตำชิงถ้วยรางวัล จากกระทรวงวัฒนธรรมไทย หรือประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง เพื่อช่วยเพิ่มทุนให้กับครูอาสาฯ โปรดติดต่อ คุณเชอรี่ คำลือ (818) 448-9043 เพื่อมารับบุญบริจาคจากท่านต่อไป

ในนามชมรมผู้ปกครองฯ อาตมภาพขออนุโมทนาบุญโดยถ้วนหน้า และหวังได้รับความอนุเคราะห์จากทุกท่านด้วยดีเช่นเคย บุญกุศลที่ท่านได้ทำในครั้งนี้ขอจงส่งผลให้กิจการของท่านเจริญยิ่งขึ้น ประสบแต่สุขสิริสวัสดิ์ตลอดกาลนาน


ขอเจริญพร
พระครูสิริกิตติญาณวิเทศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยฯ