เปิดเบิ่ง

วิรัช โรจนปัญญา
เปิดเบิ่ง วันที่ 17 สิงหาคม 2556

การรวมตัวกันของ 5 ศิลปินครูอาจารย์ แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปทุมธานี อันประกอบไปด้วย อาจารย์คมกริช สวัสดิรมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤพนธ์ บูรณบัญญัติ, อาจารย์สรยุทธ ดวงใจ, อาจารย์ทศพร สุธรรม, อาจารย์นรากร สิทธิเทศ และอีก 1 ศิลปินอิสระ อรรถสิทธิ์ ปกป้อง เพื่อจัดแสดงผลงานชุด “ร่องรอยแห่งความคิด” ครั้งที่ 2 ณ. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มีทั้งงานประเภทจิตรกรรม จิตรกรรมไทย ประติมากรรม และสื่อผสม ในแนวทางที่มีเอกลักษณ์ อันโดดเด่นของแต่ละบุคคล ผลงานศิลปกรรมร่วมสมัยทั้งหมดจำนวน 20 ชิ้น ของทั้ง 6 ศิลปินกลุ่มนี้ มีความโดดเด่น หลากหลาย และมีเอกลักษณ์เฉพาะตน ที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์สร้างสรรค์ ทั้งในด้านส่วนตัว และการทำงานศิลปะในระยะเวลานานพอสมควร รวมทั้งมีการจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานในระดับชาติและนานาชาติ เช่นการแสดงผลงานและร่วมปฏิบัติการศิลปะณประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศเม็กซิโก ประเทศฝรั่งเศส ประเทศจีน และอื่นๆเป็นต้น นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยในครั้งนี้ ได้แสดงออกถึงความงดงามแห่งความตั้งใจมั่นอย่างยิ่งยวด ของทั้ง 6ศิลปินครูอาจารย์ ที่สามารถบริหารจัดการเรื่องเวลา จากภารกิจหลักที่สำคัญของหน้าที่การเป็น ครูอาจารย์ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะส่วนบุคคลข้าพเจ้าเห็นถึงความแน่วแน่ในเส้นทางแห่งการเป็นศิลปิน ที่น่าชื่นชมของแต่ละท่าน จึงรู้สึกยินดีและขออวยพรให้ประสบความสำเร็จในความมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานและเผยแพร่ในทุกๆครั้งต่อนี้ไป

สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเปิดนิทรรศการ "ร่องรอยแห่งความคิด 2" หรือ "Traces of Thoughts II" ในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2556 เวลา 18.00 น. ชั้น 2 สถานกงสุลใหญ่ฯ (611 N. Larchmont Blvd., Los Angeles, CA 90004)

โดยการจัดแสดงนิทรรศการครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างสถานกงสุลใหญ่ฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และสภาศิลปกรรมไทยแห่งสหรัฐฯ โดยจะจัดแสดงระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 5 กันยายน 2556 ตามวันเวลาราชการ