เปิดเบิ่ง

วิรัช โรจนปัญญา
เปิดเบิ่ง วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556

ขอเชิญชวนเสนอชื่อบุคคลที่พึงได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคมด้วยสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส กำลังดำเนินการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา

5 ธันวาคม ให้แก่บุคคลสัญชาติไทยที่มีถิ่นพำนักในต่างประเทศ ประจำปี 2556

ในการนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงขอเชิญชวนวัด กลุ่มศาสนา สมาคม องค์กรต่าง ๆ และบุคคลทั่วไปเสนอชื่อบุคคลสัญชาติไทยที่พึงเหมาะสมได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ ตามขั้นตอนและกฎระเบียบที่กำหนด โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของสถานกงสุลใหญ่ฯ http://www.thaiconsulatela.org ทั้งนี้ สามารถเสนอชื่อและจัดส่งเอกสารต้นฉบับทุกฉบับทางไปรษณีย์หรือส่งด้วยตัวเอง ณ สถานกงสุลใหญ่ฯ เลขที่ 611 North Larchmont Blvd., 2nd Floor, Los Angeles, CA 90004 ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2556 หากจัดส่งเอกสารล่าช้าหรือไม่ครบตามเวลาที่กำหนดจะถือว่าบุคคลดังกล่าวสละสิทธิ์

หากประสงค์จะขอรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ (323) 962-9574 ต่อ 221 หรือจดหมายอิเลกทรอนิกส์ info@thaiconsulatela.org


จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส
28 มกราคม 2556