เปิดเบิ่ง

วิรัช โรจนปัญญา
เปิดเบิ่ง วันที่ 4 มกราคม 2557

ฉบับนี้เป็นฉบับแรกของปี 2557 ก็ต้องขอสวัสดีปีใหม่แด่ผู้อ่านทุกท่าน และสต๊าฟ ทีมงานหนังสือพิมพ์ไทยแอล.เอ.ทุกท่าน เนื่องวารดิถีขึ้นปีใหม่ ขอคุณอำนาจพระศรีรัตนไตร และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงประทานความสุข ความสมหวัง ความมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง แด่ทุกท่าน

ผ่านไป 1 ปี กับสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ทำให้คนไทยที่อยู่นอกประเทศต่างมีความทุกข์ที่เห็นบ้านเมืองของเราขาดความสงบ สันติ มีแต่ความวุ่นวาย แก่งแย่งชิงดีชิงเด่น ไม่มีที่สิ้นสุด ด้วยเหตุนี้จึงทำเอาประเทศไทยของเราประสบความเสียหายในทุกๆ ทาง จนกลายเป็นประเทศที่ด้อยพัฒนาไปเสียแล้ว

ถ้าทุกอย่างดำเนินไปตามครรลองครองธรรม ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประเทศชาติก็จะพบกับความร่มเย็นเป็นสุข ประชาชนมีความสุขถ้วนทั่วหน้า

คนเรามีฐานะในความเป็นคนเท่ากัน ดังนั้นทุกคนต้องให้เกียรติและมีเมตตากรุณาต่อกัน ชีวิตจึงจะสงบสุข โดยไม่ต้องไปไขว่คว้าหาเอาจากสิ่งต่างๆ รอบตัว

ปีใหม่แล้วขอพระสยามเทวธิราช และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในประเทศไทย ดลจิตดลใจให้คนไทยทั้งปวงจงหันหน้าเข้าหากัน เจรจากันด้วยเหตุผล และปฏิบัติตนตามกรอบของกฎหมาย ที่ตราไว้ในรัฐธรรมนูญ

อย่าพึงทำตนเป็นกบเลือกนาย เราเลือกกันมากี่ครั้งแล้ว เคยได้ดั่งใจของเราหรือไม่ การดำเนินงานของรัฐบาลทุกประเทศทั่วโลก ย่อมมีทั้งคนดี และคนไม่ดี เรื่องการคอรัปชั่น ประเทศไหนๆ ก็มีทั้งนั้น อย่านึกว่ามีเพียงประเทศไทยประเทศเดียว

คิดกันใหม่ดีกว่าว่าเราจะทำอย่างไร ที่จะทำให้ประเทศไทยเจริญรุ่งเรือง เทียมหน้าเทียมตาประเทศเพื่อนบ้าน อย่าให้ด้อยน้อยหน้าใคร จนทำให้คนไทยทุกคนต้องขายหน้า

ปีใหม่แล้วคิดดี ทำดี กันเถอะครับ ละความเห็นแก่ตัว แล้วร่วมใจกัน สร้างประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองในอนาคต