เปิดเบิ่ง

วิรัช โรจนปัญญา
เปิดเบิ่ง วันที่ 3 พฤศจิกายน 2555
Royal Thai Consulate General 611 N. Larchmont Blvd, 2nd Floor Los Angeles, California 90004 Tel. (323) 962-9574 Fax.(323) 962-2128

31 ตุลาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา และงานวันพ่อแห่งชาติ ที่วัดไทยลอสแองเจลิส

เรียน นากยกสมาคมไทย ประธานองค์กรและชมรมของชุมชนไทย ประธานกลุ่มศาสนาในชุมชนไทย และในรัฐเขตอาณา และสื่อมวลชนไทย

ด้วยสถานกงสุลใหญ่ และหน่วยงานต่างๆ ของทีมประเทศไทย วัดไทยลอสแองเจลิส และสมาคม ชมรม สื่อมวลชนไทยในนครลอสแอนเจลิส มีกำหนดจัดพิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา และงานวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 2 ธันวาคม 2555 ที่วัดไทยลอสแองเจลิส เริ่มเวลา 9.30 น. เป็นต้นไป

ในการนี้ จีงขอเชิญชวน สมาคมไทย องค์กรและชมรมของชุมชนไทย กลุ่มศาสนาและสื่อมวลชนไทย เข้าร่วมงานฯ ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน โดยภายในงานดังกล่าวจะมีการจัดอาหารแจกจ่ายให้กับผู้เข้าร่วมงานโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย การแสดง รวมทั้งการบันทึกเทปโทรทัศน์ พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรเพื่อนำไปออกอากาศผ่านสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยที่ประเทศไทยในวันที่ 5 ธันวาคม 2555 ด้วย ดังนั้น เพื่อให้การเตรียมการจัดงานเป็นไปโดยเรียบร้อย จึงขอความอนุเคราะห์ท่านที่มีความประสงค์จะมีส่วนร่วมในการจัดอาหารแจกจ่ายในงาน แจ้งความประสงค์ไปยังวัดไทยลอสแองเจลิส โทรศัพท์ 818-445-6366 หรือ watthaila@hotmail.com ในโอกาสแรกด้วย จักขอบคุณมาก


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา


ของแสดงความนับถือ

นายเจษฎา กตเวทิน

กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส