เปิดเบิ่ง

วิรัช โรจนปัญญา
เปิดเบิ่ง วันที่ 10 พฤศจิกายน 2555
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2555

เรื่อง ขอความช่วยเหลือในการประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการแถลงข่าวของการจัดการเลือกตั้งนายกสมาคมไทยฯ
เรียนท่านบรรณาธิการ

การเปิดรับสมัครของผู้เข้าแข่งขันตำแหน่งนายกสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ ได้สิ้นสุดลงในวันที่ 31 ตค. 2555 ปรากฎว่ามีผู้สมัครพียง 1 ท่าน คือคุณทองดี สุขเดช (รวมทั้งคณะกรรมการอีก 5 ท่าน)

กระผมในฐานะที่เป็นผู้รับใบสมัครได้ตรวจเอกสารใบสมัครของผู้ยื่นใบสมัคร เป็นที่ถูกต้องและครบจำนวนตามที่ทางสมาคมฯได้กำหนดไว้ และได้พิจารณาแล้วว่า เนื่องจากมีผู้สมัครเพียงท่านเดียว คณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง(กจต.)ไม่มีอำนาจในการตัดสินใจหรือประกาศมอบตำแหน่งให้ผู้สมัครนี้ได้ เพราะถือว่าเป็นการล่วงล้ำอำนาจและหน้าที่ของกรรมการอำนวยการ ดังนั้นกจต.จึงได้นำเสนอเรื่องนี้ให้ กรรมการอำนวยการพิจารณาดำเนินการในขั้นต่อไป

ประเด็นของการมีผู้สมัครคนเดียว ได้เกิดขึ้นแล้ว 2-3 สมัยที่ผ่านมาในอดีต กจต.ก็ได้มอบให้คณะกรรมการอำนวยการเป็นผู้วินิจฉัยตามธรรมนูญของสมาคมไทยฯเช่นกัน ด้วยการออกเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ตามมาตรา 31 ผนวกที่ 4 ฉะนั้นกรณีเช่นนี้จึงไม่ใช่ข้อสอบบทใหม่ของกรรมการสมาคมฯแต่อย่างใด

คณะกรรมการจัดการเลือกตั้งเป็นคณะทำงานเฉพาะกิจ มีความรับผิดชอบ ต่อกระบวนการต่างๆที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ตามมาตรา 49 (บทเฉพาะกาล ) กจต.ไม่มีอำนาจใดในการ"สรรหา"บุคลากร หรือแต่งตั้งผู้ใดไม่ว่าตำแหน่งใดๆทั้งสิ้น ฉะนั้นในกรณีที่มีผู้สมัครเพียง 1 ท่าน คณะกจต.มีความเห็นดังนี้

1.กิจกรรมการเลือกตั้งจำเป็นต้องยกเลิกตามที่ได้กำหนดไว้ ภาระกิจของกจต.ก็หมดสภาพของความรับผิดชอบโดยปริยาย เนื่องจากกจต.ไม่มีวาระของการทำงาน

2.เมื่อไม่มีใครมารับตำแหน่งต่อจากนายกฯคนปัจจุบัน (ตำแหน่งว่าง) กรรมการอำนวยการก็มี สิทธิ์ให้นายกคนปัจจุบันรักษาการแทน ตามมาตรา 31 ผนวก 4 เช่นเดียวกัน จนกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่ และเหตุผลเดียวกันนี้ กรรมการอำนวยการสามารถ แต่งตั้งกจต.ชุดใหม่โดยไม่ขัดกับธรรมนูญของสมาคม

3.กรณีการยืดเวลาของการเปิดรับสมัครรับเลือกตั้งนายกสมาคมฯออกไปอีก จะกระทำได้ก็ต่อเมื่อไม่มีผู้สมัคร

ในฐานะที่กระผมได้รับมอบหมายให้เป็นประธาน กจต. ซึ่งมีหน้าที่บริหารเกี่ยวกับกิจกรรมเลือกตั้งทั้งหมด จึงใคร่ขอเรียนมาเพื่อความกระจ่างแก่ชุมชน เพื่อได้รับทราบ โดยผ่านสื่อมวลชน หากผู้ใดมีความสงสัยในการปฏิบัติงานของกรรมการ กจต. กระผมยินดีที่ให้ความเป็นธรรมและยินดีที่จะตอบคำถามได้ทุกโอกาส ในพื้นฐานอันเดียวกัน หากมีความผิดพลาดเกิดขึ้น กระผมจะรับผิดชอบความผิดนั้นไว้เพียงผู้เดียว

ในโอกาสนี้กระผมในนามของคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งทุกท่านขอขอบพระคุณ ท่านบรรณาธิการทุกท่านที่กรุณาให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ครั้งนี้ด้วย.


ด้วยความนับถือ
ปกรณ์ พงศ์ธราธิก
ประธานคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งฯ