เปิดเบิ่ง

วิรัช โรจนปัญญา
เปิดเบิ่ง วันที่ 2 มีนาคม 2556

Chulalongkorn University Alumni Association of California


22 กุมภาพันธ์ 2556

เรื่อง งานพิธีสมโภชพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

เรียน น.ส.พ. ไทยแอล.เอ.

เนื่องด้วยสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนีย ในเครือสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้อัญเชิญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ไปประดิษฐาน ณ วัดรัตนปัญญา ในวันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2555 สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ได้จัดหาทุนทรัพย์ในการก่อสร้างฐานของพระบรมรูปฯ เพื่อให้ประชาชนชาวไทยทั่วไป ได้มีโอกาสมากราบถวายบังคมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ซึ่งขณะนี้การก่อสร้างได้สำเร็จลุล่วงแล้ว สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ และวัดรัตนปัญญา จึงได้ร่วมกันจัดงานพิธีสมโภชพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และในโอกาสเดียวกันนี้ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ จะจัดงานฉลองครบรอบ 97 ปีของวันสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2556 เริ่มตั้งแต่เวลา 10.00 น. ณ วัดรัตนปัญญา เลขที่ 34550 Orange Street, Wildomar, CA 92595 ตามกำหนดการที่แนบมานี้

ในโอกาสนี้ กระผมในฐานะนายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ใคร่ขอเรียนเชิญท่านมาร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีสมโภชดังกล่าว และกรุณาเชิญชวนให้สมาชิกในครอบครัวของท่าน ไปร่วมพิธีโดยทั่วกัน และเนื่องด้วยสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ จะจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มสำหรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน จึงขอความกรุณา RSVP จำนวนคนที่จะไปร่วมงาน ที่คุณประสมศรี สถาปัตยานนท์ อีเมล์ thaandyai@yahoo.com หรือ โทร. (714) 336-0207 ภายในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม ศกนี้ จักขอบคุณอย่างยิ่ง


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายธำรง วัฒนะคีรี
นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนีย