เปิดเบิ่ง

วิรัช โรจนปัญญา
เปิดเบิ่ง วันที่ 20 กรกฎาคม 2556

เข้าพรรษาเป็นเวลา 3 เดือน ในช่วงนี้คนไทยที่เป็นชาวพุทธ จะใช้เวลาปวารณาตนเพื่อจะเริ่มต้นทำความดีในรูปแบบต่างๆ กันไป เช่น การงดเหล้าช่วงเข้าพรรษา เป็นต้น

ตามปกติกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดให้วันสำคัญทางศาสนาเป็นวันที่ขอความร่วมมืองดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยมีกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551

ห้ามขายเหล้าทุกชนิดในวันพระใหญ่ คือ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

นอกจากนี้ จากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อพ.ศ.2551 กำหนดให้วันเข้าพรรษา เป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2556

ในปีนี้ในโอกาสปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 86 พรรษา และในโอกาสฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

กระทรวงสาธารณสุขจัดทำ ?โครงการรณรงค์งดดื่มสุราแห่งชาติ 2556? ภายใต้แนวคิด ?ทำความดีถวายในหลวง? เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้เทศกาลเข้าพรรษา 3 เดือน เป็นช่วงงดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

โดยให้ทุกส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร และสถาน ประกอบการร่วมสนับสนุนกิจกรรมนี้ รวมถึงให้ผู้ว่าราชการ จังหวัดทุกจังหวัดจัดพิธีลงนามปฏิญาณตนงดดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษาโดยพร้อมเพรียงกัน

เพื่อประชาสัมพันธ์โทษ พิษ ภัย และผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส่งเสริมให้คนไทยงด ลด ละ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างจริงจัง และทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล

ผลจากการสำรวจงดเหล้าเข้าพรรษาปี 2554 พบว่านักดื่ม ไทย 1 คน โดยเฉลี่ยมีความถี่ในการดื่ม 9.09 ครั้งต่อเดือน และมีค่าใช้จ่าย 242.8 บาทต่อครั้งที่ดื่ม

โดยกลุ่มที่งดตลอดเข้าพรรษาประหยัดเงินได้เฉลี่ย 3,941.5 บาทต่อ 3 เดือนที่เข้าพรรษา

กลุ่มที่ไม่งดแต่ลดปริมาณการบริโภคลง ลดปริมาณลงเฉลี่ยร้อยละ 43.88 และมีค่าใช้จ่ายลดลง 2,395.5 บาทต่อ 3 เดือน

กลุ่มที่งดแต่ไม่ตลอด โดยมีความถี่ในการบริโภคลดลงเฉลี่ยเหลือ 2.85 ครั้งต่อเดือน และมีค่าใช้จ่ายลดลง 3,950.7 บาทต่อ 3 เดือน

ที่แอล.เอ. ตอนนี้มีกฎหมายใหม่ สำหรับคนที่ดื่มสุรา แล้วขับรถ จะมีโทษปรับถึง 20,000 ดอลลาร์ แล้วใครจะมีปัญญาหาค่าปรับมาให้ ทางที่ดีถ้ารู้ตัวว่าจะต้องดื่มเหล้านอกบ้าน ก็ให้มีคนขับรถกลับบ้านให้ หรือไม่งั้นก็เตรียมเรียกแท็กซี่เอาไว้ กะว่าเมาเมื่อไหร่ก็ให้แท็กซี่มารับกลับบ้าน ขอร้องว่าอย่าขึ้นรถเมล์เด็ดขาด

กลัวตกรถเมล์ตายเสียก่อน