บอกข่าวซานฟรานฯ
นายดาบบอกข่าวซานฟราน 8 มิถุนายน 2567

สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ประชุมสามัญประจำปี 2567 ในวันที่ 7-8-9 มิถุนายน 2567 ที่วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี ซี และร่วมทำบุญอายุวัฒนมงคล หลวงตาชีพระราชมงคลรังษี 100 ปี โดยมี เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมประกอบด้วยพระเถรานุเถระจำนวน เช่น พระเทพวชิรวิเทศ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา พระวิเทศรัตนาภรณ์ เลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทย พระราชมงคลวิเทศรองประธานสมัชชาสงฆ์ไทย พระวิเทศสิทธิธรรมาภรณ์ รองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยพระราชวัชรวิเทศ รองประธานสมัชชาสงฆ์ไทย พระครูรัตนปัญญาวิเทศ รองเลขาธิการ ดร. พระมหาสมบัติ อินทรปญโญ เปรียญธรรม 9 รองเลขาธิการ พระวิมลพุทธิวิเทศ สมาชิกสมัชชาสงฆ์ไทย พระวิเทศวิสุทธิคุณ สมาชิกสมัชชาสงฆ์ไทย ดร. พระมหาปิยะ อุตฺตปญโญ เปรียญธรรม 9 รองเลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทย คณะกรรมการอำนวยการบริหารสมัชชาสงฆ์ไทย พระครูสุตธรรมวิเทศ พระครูวรสิทธิวิเทศ พระครูวิเทศกัลยาณธรรม พระมหาดุสิต ญาณภูสิโต พระวิเทศภาวนาจารย์ พระกิตติญาณวิเทศ พระภาวนาวชิรวิเทศ พระครูโสภณศาสนวิเทศ พระครูปิยธรรมวิเทศพระครูวชิรธรรมวิเทศ นอกจากนี้มี พระเถรานุเถระจากประเทศไทยอีกหลายสิบรูปพระวิมลศาสนวิเทศ จากประเทศนอร์เวย์ พระมหาเดชทวี เปรียญธรรม 9 จากประเทศสิงค์โปร์ มีพระมหาเถระอีกจำนวนมาก ที่รู้จักให้ความเคารพนับถือหลวงตาชี ทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก ต่างก็เดินทางมาร่วมงานอายุวัฒนมงคล ที่วัดไทยกรุงวอชิงตันดี ซี ชนิดที่เรียกว่าสายการบินทุกสาย รถยนต์นานาชนิดต่างมุ่งเข้ากรุงวอชิงตัน ดี ซี แน่นขนัด ช่วงระหว่างวันที่ 7~8-9 มิถุนายน 2567 อย่างแน่นอนคอยติดตามข่าวสารกันต่อไป


@@@. วันอัฐมีบูชา เป็นวันสำคัญที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จปรินิพพานแล้ว 8 วัน เหล่ามัลลกษัตริย์ แห่งนครกุสินารา พร้อมด้วยประชาชนและพระสงฆ์อันมีพระมหากัสสปะเถระเป็นประธาน ได้พร้อมกันกระทำถวายพระเพลิงพุทธสรีระ ณ มกุฏพันธนเจดีแห่งกรุวกุสินารา และได้เกิดการแย่งชิงพระบรมสารีริดธาตุ ของกษัตริย์จากแคว้นต่างๆ โทณพราหมณ์ ได้เข้ามาเป็นคนกลางโดยเสนอแบ่งพระบรมสารีริกธาตุออกเป็น 8 ส่วนเท่าๆ กัน เพื่อให้กษัตริย์แต่ละแคว้น ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุไปสร้างพระเจดีย์ ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุตามเมืองต่างๆ ในแคว้นของตนต่อไป


@@@.ศาสนกิจที่ยาวนานที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ประธานสำนักกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ และคณะบินตรงไปยังกรุงโรม วาติกันอิตาลี เยี่ยมพระสันตปาปา จอนห์ พอล ผู้นำสูงสุดคริสศาสนา เสร็จสิ้นปฏิบัติศาสนกิจบินตรงเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา แวะเยี่ยมให้กำลังใจพระธรรมทูตวัดต่างๆ หลายวัดเข้าพักสถานที่รับรองวัดไทยนครลอสแองเจลิส เป็นประธานในพิธีเปิดสอบบาลีสนามหลวง ระหว่างวันที่ 1-2-3 มิถุนายน 2567 และร่วมทำบุญอายุวัฒนมงคล 92 ปี พระเทพมงคลวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยลอสแองเจลิส เสร็จภาระกิจ เยี่ยมวัดในเขตนั้น เช่นวัดสุทธาวาส ริเวอร์ไซด์ วัดรัตนปัญญา เมืองวินโดม่า เป็นต้น หลังจากนั้นบินข้ามไปทางตะวันออกเพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ประจำปี2567 และเดินทางไปเป็นประธานในพิธีฉลองครบรอบการสร้างวัดนวมินทราชูทิศบอสตัน และไปที่นครชิคาโก และแวะเยี่ยมวัดในบริเวณใกล้เคียง การปฏิบัติศาสนกิจดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว จะได้เดินทางกลับไปประจำที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครต่อไป นับเป็นประวัติศาสตร์ ครั้งสำคัญของพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศ ประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีสมเด็จพระราชาคณะออกเยี่ยมเยียนให้กำลังใจตามวัดต่างๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างทั่วถึง สร้างขวัญและกำลังใจให้กับพระธรรมทูตไม่น้อยทีเดียว