ธรรมะสมสมัย

หลวงพ่อไสว ชมไกรกฐินสามัคคี วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี