ธรรมะสมสมัย

หลวงพ่อไสว ชมไกรวัดของเรา

ขอจำเริญพรท่านทั้งหลาย หน้าที่เจ้าอาวาสนอกจากต้องมีความรับผิดชอบอย่างสูงแล้ว มันชั่งเป็นอะไรที่ต้องอดทนอย่างสูงอีกเช่นกัน เป็นผู้หนักแน่นประดุจแผ่นดินได้นั้นว่ายอดบุรุษอาชาไนยแล้ว ยังต้องยอมเป็นกระโถนท้องพระโรงให้ได้ ที่สุดเป็นส้วมยังต้องเป็นให้ได้ด้วย ที่กว่ามานี้ต้องจัดอธิบายให้เข้าธรรมว่า รักษาดูแลพระพุทธศาสนาแท้จริงแล้วเป็นหน้าที่ "ใคร" อาวาสิกวรรค ที่ ๑๓ องค์ของภิกษุเจ้าอาวาส หรือคุณสมบัติของผู้ต้องแบกสัมภาระ

เจ้าอาวาส ประกอบด้วยองค์ ๕ เก็บของสงฆ์ตามที่นำมาเก็บไว้นั้นให้เป็นประโยชน์ ดังนั้นสิ่งสำคัญคือต้องคำนึงองค์ประกอบ ๕ ดังนี้ คือ:-

๑. ไม่ถึงฉันทาคติ

๒. ไม่ถึงโทสาคติ

๓. ไม่ถึงโมหาคติ

๔. ไม่ถึงภยาคติ

๕. ไม่ใช้สอยของสงฆ์ดุจของส่วนตัว

ดูกรอุบาลี ภิกษุเจ้าอาวาส ประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล เก็บของสงฆ์ตามที่นำมาเก็บไว้เหมือนถูกส่งขึ้นสวรรค์. สิ่งที่งามย่อมได้รับการเกื้อกูลอย่างน่าชื่นชม จึงต้องมีความรับผิดชอบมาก โบราณใช้คำว่า "สมภาร" คือ เจ้าแห่งสัมภาระ นั่นเอง เช่น

ภิกษุเจ้าอาวาสต้องชี้แจงวินัย ต้องเป็นภิกษุผู้แจกภัตรอย่างเป็นธรรม ต้องมีอำนาจมอบหมายภิกษุผู้แต่งตั้งเสนาสนะได้ ต้องเป็นที่พึ่งของภิกษุที่ได้รับหน้าที่เป็นผู้รักษาคลังเก็บพัสดุ ต้องดูแลภิกษุผู้รับจีวร และภิกษุผู้แจกจีวร แม้กระทั่งการแจกยาคู (ข้าวต้ม) แจกผลไม้ แจกของเคี้ยว แจกของเล็กน้อย อนุญาตภิกษุผู้ให้รับผ้าสาฎก ตลอดการให้รับบาตร เป็นผู้มีเมตตาต่อคนทำงานวัด และสามเณรด้วยไม่เห็นแก่พวกพ้องหรือจนรวยโดยอนุเคราะห์ด้วยความจริงใจ และใส่ใจดูแล เป็นต้น ฯ

แจ้งขอเชิญร่วมทำบุญกฐินสามัคคี (กฐินรวมใจ) เพื่อไถ่ถอนที่ดินถวายเป็นพุทธบูชา ตลอดถึงบูรณปฏิสังขรณ์วัด พัฒนาสู่ความมั่นคงรุ่งเรือง กำหนดการวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565 ทอดถวาย ณ วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี แคลิฟอร์เนีย 6763 E AVENUE H., LANCASTER, CA 93535-7849

รูปขอจำเริญพร