ธรรมะสมสมัย

หลวงพ่อไสว ชมไกรสังฆทานย่อมมีผลมาก

สาธุชนพุทธบริษัท ท่านผู้เจริญทั้งหลาย ขอเชิญศิษยานุศิษย์ผู้มีจิตศรัทธา “ท้าวเวสสุวรรณ” ร่วมเป็นเจ้าภาพเทพื้น และสร้างแท่นรองรับประดิษฐานองค์ ท้าวเวสสุวรรณ ที่กำลังเดินทางมาถึง วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี ต้นปีใหม่ พ.ศ. 2566 นี้ พื้นที่ก่อสร้างเทคอนกรีต ทั้งหมด 900 ตารางฟุตๆ $29.99 เจ้าภาพทุกท่านรับของที่ระลึกจากเจ้าอาวาส อานิสงส์สร้างแท่นรองรับเทวรูป ก็ดี พระพุทธรูปก็ดี อันเป็นวัตถุธรรมสักการะบูชาของมหาชนนั้น


@ เกิดในที่ ภพใด ไม่ตกต่ำ
@ มีรูปงาม อีกฐานะ ก็คงมั่น
@ มีชื่อเสียง ขจรไกล ไปโดยพลัน
@ ทรัพย์เงินทอง นองอนันต์ ตลอดกาล ฯ

@ เพราะทำสิ่ง รองรับบุญ หนุนวาสนา
@ ยังศรัทธา ประชาชน มหาศาล
@ อานิสงส์ ธำรงสร้าง ดั่งวิมาน
@ เจริญมั่น ตลอดกาล นานนิรันดร์ ฯ

@ อีกลาภยศ สรรเสริญ เจริญศักดิ์
@ เป็นที่รัก มหาชน ดลสุขสันต์
@ อานนิสงส์ ตามติด นิจนิรันดร์
@ จึงแบ่งปัน พลันชวนเชิญ เจริญพร ฯ


ท่านสาธุชนทั้งหลาย อำนาจแห่งทานนั้นเชื่อว่ามีอยู่แล้ว พ่อแม่ ปู่ตา ย่ายาย ต่างก็ได้บำเพ็ญกันมาช้านาน แต่ในที่นี้หลวงพ่อขอกล่าวถึงสังฆทาน ขึ้นชื่อว่าสังฆทานย่อมมีผลมาก มากจนประมาณไม่ได้ว่ามีผลมากเท่านั้นเท่านี้ในชาติ แม้ในอนาคตกาลเบื้องหน้าหรือชาติหน้า

สังฆทาน นอกจากเป็นทานที่ต้องน้อมถวายแก่พระสงฆ์แล้ว ผู้ถวายนั้นต้องมีความเคารพยำเกรงต่อสงฆ์ด้วย กล่าวคือต้องไม่ประมาทกล่าวจาบจ้วงล่วงเกินพระสงฆ์ ตลอดถึงพระรัตนตรัยนั้นด้วย จึงจะถือว่าเป็นสังฆทานที่บริสุทธิ์ ที่กล่าวอย่างนี้เพราะบางทีก็มีความสนิทสนมกับพระภิกษุรูปนั้น หรือเคยเป็นเพื่อนเล่น เพื่อนเรียนกันมา เลยหลอกล้อท่านว่า พระคุณเจ้าได้เยอะวัตถุอุปโภค / บริโภคเยอะ ขอแบ่งโยมด้วยนะ แล้วหยิบจับกลับคืนมา ถ้าทำอย่างนี้ถือว่าทานนั้นไม่บริสุทธิ์ ต้องมีการตั้งญัติหรือถามไถ่ว่า วัตถุทานที่เกิดขึ้นมากมายนี้ พระคุณเจ้าจะจัดการใช้สอยอย่างไร เจตตนาก็คือให้สงฆ์ท่านอนุญาตแล้วจึงหยิบจับนำไปจำแนกแจกจ่าย อันนี้ถือว่างามด้วยเจตนา

อีกอย่างต้องวางใจในพระสงฆ์ว่าเสมอเหมือนกันหมด ไม่ว่าจะเป็นพระเถระก็ยินดี เป็นพระนวกะก็ยินดี หรือเป้นสามเณรรูปไหนๆ ก็ยินดี หรือบางแห่งมีไวยาวัจจกรเป็นผู้ทำธุระ ทำหน้าที่แทนสงฆ์ ก็ยังถือว่าเป็นสังฆทนาได้อยู่เช่นกัน สำคัญผู้ให้หรือผู้ถวายนั้นต้องมีความเคารพ ทำด้วยใจเคารพในพระรัตนตรัยนั่นแลฯ เพราะมิฉะนั้น ทานของผู้นั้นอาจไม่เป็นสังฆทานเพราะขาดความเคารพในสงฆ์ หรือผู้แทนที่สงฆ์ส่งไปในนามของสงฆ์ ด้วยเหตุนี้การถวายสังฆทานที่ถูกต้องจึงทำได้ไม่ง่ายนัก

ในทางพระวินัย ภิกษุ 4 รูปขึ้นไป จึงเรียกว่า สงฆ์แต่การถวายไทยธรรมแก่ภิกษุแม้รูปเดียว ที่สงฆ์จัดให้เป็นองค์แทนของสงฆ์ ก็จัดเป็นสังฆทานเหมือนกัน ดังมีเรื่องเล่าไว้ใน อรรถกถาปปัญจสูทนี ภาค 3 (หน้า 717) อรรถกถาทักขิณาวิภังคสูตร ว่า

กุฎุมพี คือ เศรษฐีคนหนึ่งเป็นเจ้าของวัดวัดหนึ่ง ได้ไปขอภิกษุรูปหนึ่งมาจากสงฆ์ ด้วยคำว่า ขอพระคุณเจ้าทั้งหลายจงให้ภิกษุรูปหนึ่งจากสงฆ์แก่ข้าพเจ้า แม้เขาจะได้ภิกษุทุศีลรูปหนึ่ง เขาก็ปฏิบัติต่อภิกษุรูปนั้นด้วยความเคารพนอบน้อม ตกแต่งเสนาสนะและเครื่องบูชาสักการะพร้อม ล้างเท้าให้ภิกษุนั้น เอาน้ำมันทาเท้าให้ แล้วถวายไทยธรรมด้วยความเคารพยำเกรงต่อสงฆ์ เหมือนกับบุคคลเคารพยำเกรงต่อพระพุทธเจ้า ภิกษุรูปนั้นฉันภัตตาหารแล้วก็กลับวัด

อีกครั้งหนึ่ง คราวนี้กุฎุมพีเอาเท้าเขี่ยจอบให้ คนที่เห็นกิริยาของกุฎุมพีนั้นก็ถามว่า เมื่อเช้านี้ท่านถวายทาน แก่ภิกษุรูปนี้ด้วยความเคารพนบนอบอย่างยิ่ง แต่บัดนี้แม้สักว่ากิริยาที่เคารพก็ไม่มี

กุฎุมพีตอบว่า เมื่อเช้านี้เราเคารพยำเกรงต่อสงฆ์ เราหาได้เคารพยำเกรงต่อภิกษุรูปนี้เป็นส่วนตัวไม่ การถวายทานในสงฆ์ที่เรียกว่าสังฆทานนั้น คำว่า สงฆ์ ท่านมุ่งเอา พระอริยสงฆ์ คือ พระโสดาปัตติมรรค พระโสดาปัตติผล พระสกทาคามิมรรค พระสกทาคามิผล พระอนาคามิมรรค พระอนาคามิผล พระอรหัตตมรรค และพระอรหัตตผล รวมเป็น 4 คู่ 5 บุคคล หาได้หมายเอาสมมุติสงฆ์ไม่

ใน ขุ. วิมานวัตถุ ทัททัลลวิมาน ข้อ 34 กล่าวถึงอานิสงส์ของสังฆทานว่า มากกว่าทานธรรมดา ดังนี้

นางภัททาเทพธิดาผู้พี่สาว ได้ถามนางสุภัททาเทพธิดาผู้น้องสาวว่า ท่านรุ่งเรืองด้วยรัศมี ทั้งเป็นผู้เรืองยศ ย่อมรุ่งโรจน์ล่วงเทพเจ้าชาวดาวดึงส์ทั้งหมดด้วยรัศมี ดิฉันไม่เคยเห็นท่าน เพิ่งจะมาเห็นในวันนี้เป็นครั้งแรก ท่านมาจากเทวโลกชั้นไหน จึงมาเรียกดิฉันด้วย ชื่อเดิมว่าภัททา ดังนี้เล่า นางสุภัททาเทพธิดาผู้น้องสาวตอบว่า

ข้าแต่พี่ภัททา ฉันชื่อว่าสุภัททา ในภพก่อนครั้งยังเป็นมนุษย์อยู่ ดิฉันได้เป็นน้องสาวของพี่ ทั้งได้เคยเป็นภริยาร่วมสามีเดียวกับพี่ด้วย ดิฉันตายจากมนุษย์โลกนั้นมาแล้ว ได้มาแล้วเกิดเป็นเทพธิดาประจำสวรรค์ ชั้นนิมมานรดี นี้เป็นด้วยอำนาจแห่งทานที่เป็นสังทานนั้นเอง

ด้วยอำนาจพระพุทธานุภาพ พระธรรมานุภาพ พระสังฆานุภาพ ขอให้สำเร็จสมปรารถนาทุกประการด้วย เทอญ จึงเจริญพรท่านผู้มีใจเป็นกุศลให้การสนับสนุน สามารถส่งเช็คร่วมบุญได้ที่ 6763 E AVENUE H., LANCASTER, CA 93535-7849 Donation check payable to "Buddhist Meditation Society" จึงเจริญพรมายังทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญ ตามสติและกำลังด้วย เทอญ รูปขอจำเริญพร