ธรรมะสมสมัย

หลวงพ่อไสว ชมไกรรักษาบุญ รักษาใจ

ท่านพุทธบริษัทสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลาย วันนี้หลวงพ่อไสววัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี เมืองแลงแคสเตอร์ ขอแสดงผลของการสร้างคุณงามความดี อันเราเรียกกันว่า บุญ

บุญเป็นสิ่งเกิดขึ้นเฉพาะตัว บุญคือสิ่งซึ่งเกิดขึ้นในจิตใจ จิตใจของผู้มีบุญนั้นย่อมใสสะอาด ปราศจากความเศร้าหมอง บุญเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมเหนี่ยวนำใจของเราให้เจริญขึ้น บุญตั้งมั่นไม่หวั่น ไหว บุญที่เกิดขึ้นนี้ยังสามารถสะสม เก็บไว้ในใจได้อีกด้วย


รักษาบุญ รักษาใจ

1. บุญชำระกาย วาจา ใจ ของเราให้สะอาดได้

2. บุญนำความสุขความเจริญก้าวหน้ามาให้แก่เราได้

3. บุญติดตามเราไปทุกฝีก้าว แม้ไปเกิดข้ามภพข้ามชาติ

4. บุญเป็นของเฉพาะคน ใครทำใครได้ โจรลักขโมยไม่ได้

5. บุญเป็นที่มาของโภคทรัพย์สมบัติทั้งหลาย

6. บุญให้มนุษย์สมบัติ ทิพย์สมบัติ นิพพานสมบัติ แก่เราได้


บุญกิริยาวัตถุ 3

บุญกิริยาวัตถุ หมายถึง วิธีการสร้างกุศลที่ถูกต้อง มี 3 ประการได้แก่

1. ทานมัย คือการแบ่งปันสิ่งของ แก่คนอื่น ด้วยความเต็มใจ เป็นการเสียสละ นี้เป็นบุญที่เกิดจากการทำทาน

2. สีลมัย คือการสำรวมกาย วาจา โดยอ่อนน้อมถ่อมตน มีวาจาสุภาพ นี้เป็นบุญที่เกิดจากการรักษาศีล

3. ภาวนามัย คือการฝึกอบรมจิตให้สงบและเกิดปัญญา ไม่ถูกโมหะครอบงำ คิดแต่เรื่องดีที่เป็นกุศล เป็นการสำรวมจิตใจ นี้เป็นบุญที่เกิดจากการเจริญภาวนา


การสั่งสมบุญ

เราต้องเร่งสร้างบุญใหม่ตั้งแต่บัดนี้ โดยการหมั่นทำให้เป็นอุปนิสัย จะเป็นบุญติดตัวไปในวันหน้า โดยยึดหลักง่ายว่า

1. เช้าใดยังไม่ได้ทำทาน (ถ้าทำได้) เช้านั้นอย่าเพิ่งทานข้าว ทำบุญใส่บาตรก็เป็นทาน ให้ขนมลูกหลานก็เป็นทาน ให้มีหลักคิดง่ายๆ

2. วันใดยังไม่ได้ตั้งใจรักษาศีล วันนั้นอย่าเพิ่งออกจากบ้าน รักษาศีลก็คือรักษาสัจจะวินัย ไม่ทำร้ายสังคม คืออะไรๆ ที่ง่ายๆ แต่ไม่ไร้ความรับผิดชอบทางสังคมเป็นต้น

3. คืนใดยังไม่ได้สวดมนต์ เจริญสมาธิภาวนา คืนนั้นอย่าเพิ่งเข้านอน สมาธิภาวนาเป็นกุศลจริยาเฉพาะตน ใครทำใครได้จริงๆ

การสร้างบุญเป็นนิสัย จะกลายเป็นบารมีแก่เรา เราเกิดมาเพื่อสร้างบุญ สร้างบารมี เพื่อมรรคผลนิพพานตามรอยธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า “ สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย” การสั่งสมบุญนำสุขมาให้ ขุ. ธ. ๒๕/๓๐. ขอให้สำเร็จสมความมุ่งมาด ปรารถนา จงทุกประการ เทอญ รูปขอจำเริญพร