ข่าว
เด้ง"จเร"พ้นเลขาฯสภาฯ นั่งที่ปรึกษาประจำสำนักนายกฯ

เมื่อวันที่ 16 ต.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจาราชกิจจานุเบกษา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้เผยแพร่ประกาศคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ที่ 37/2558 เรื่องการกําหนดตําแหน่งเพิ่มและการแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่ง เพื่อให้การดําเนินงานขององค์กรฝ่ายนิติบัญญัติและการบริหารราชการในสํานักงานเลขาธิการ สภาผู้แทนราษฎรมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญ(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 หัวหน้าคสช. จึงมีคําสั่งให้กําหนดตําแหน่งที่ปรึกษาประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ในสํานักนายกรัฐมนตรี โดยให้เป็นตําแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ ข้าราชการพลเรือน และให้นายจเร พันธุ์เปรื่อง พ้นจากตําแหน่งเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และให้ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาประจําสํานักนายกรัฐมนตรี

และให้นายนัฑ ผาสุข พ้นจากตําแหน่งที่ปรึกษาด้านกฎหมาย (นิติกรทรงคุณวุฒิ) สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ไปดํารงตําแหน่งเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ตามตําแหน่งตั้งแต่วันที่คําสั่งนี้ใช้บังคับเป็นต้นไป ทั้งนี้ให้สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สํานักงบประมาณ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ดําเนินการเกี่ยวกับตําแหน่งและอัตราเงินเดือนของ ข้าราชการดังกล่าวให้เรียบร้อยโดยด่วน โดยจัดให้ดํารงตําแหน่งที่ไม่ต่ำกว่าตําแหน่งที่ข้าราชการผู้นั้นดํารงตําแหน่งอยู่เดิม และให้นายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งหรือพ้นจากตําแหน่ง สั่ง ณ วันที่ 15 ต.ค. พ.ศ.2557 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

'กฤษดา' ไขก๊อกจาก 'สสส.' หลีกทางให้'คตร.'ตรวจสอบ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.)ตรวจสอบการใช้งบประมาณสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และพบว่าไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ จนพล.อ.อประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ประกาศให้ตรวจสอบนั้น ล่าสุดเมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 16 ต.ค. ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการกองทุน สสส. แถลงว่า หลังจากสสส.ถูกสังคมตั้งคำถามถึงความโปร่งใสต่างๆนานา ตนจึงพิจารณาขอลาออกจากตำแหน่งผู้จัดการกองทุนสสส.โดยจะยื่นหนังสือให้แก่คณะกรรมการ(บอร์ด) กองทุน สสส. ซึ่งจะมีการประชุมในวันนี้(16 ต.ค.) เวลา14.00 น. เพื่อเปิดทางให้มีการตรวจสอบอย่างเต็มที่และแสดงออกถึงความโปร่งใสแต่ไม่ได้ลาออกเพราะถูกตรวจสอบเรื่องการใช้งบประมาณไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ทั้งนี้ แม้ตนจะไม่ได้เป็นผู้จัดการ สสส. ก็จะมุ่งมั่นทำงานเพื่อสังคมต่อไป ทั้งนี้ตนเชื่อมั่นในความเที่ยงตรงของพล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รมว.ยุติธรรม ที่จะเชิญหน่วยงานต่างๆเข้ามาให้ข้อมูล และเชื่อมั่นในตัวนพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข ซึ่งมีความรู้ความเข้าใจงานด้านสุขภาพจะขับเคลื่อนงานด้านสร้างเสริมสุขภาพไปอย่างได้ตามเป้าหมายและหลักสากล รวมทั้งเชื่อมั่นในพล.อ.ประยุทธ์ เชื่อมั่นในความถูกต้องและความดีที่จะช่วยสสส.ให้คงอยู่ตลอดไป

“เรื่องนี้ตัดสินใจลาออกด้วยตัวเองไม่ได้ปรึกษาใคร ซึ่งสสส.เป็นต้นแบบของความโปร่งใส ในเมื่อมีคำถามในสังคมและเพื่อความสบายใจ และเป็นมาตรฐานของสังคมควรจะลาออก ไม่เกี่ยวกับการที่คตร.มาสอบ เพราะในรายงานคตร.ก็ไม่มีเรื่องทุจริตเลย” ทพ.กฤษดา กล่าว และว่า จากนี้บอร์ดจะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้ที่จะทำหน้าที่ชี้แจงเรื่องต่างๆต่อคตร. ส่วนเรื่องที่หลายโครงการไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของคำว่าสุขภาพนั้นตนไม่ขอตอบตรงนี้แต่มีเอกสารชัดเจน เป็นรายงานการประชุมระดับโลกเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพและยังมีเรื่อง พ.ร.บ.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ.2544 โดยตามมาตรา 3 และ 5 จะระบุชัดลองไปพิจารณากันดูซึ่งตนยืนยันว่า เราทำถูกต้อง ไม่มีทุจริต เพราะคตร.ไม่ได้รายงานว่าสสส.ทุจริตเลย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการตรวจสอบ สสส. เริ่มจากกรรมาธิการ (กมธ.) ยกร่างรัฐธรรมนูญให้มีการปรับปรุงแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญในส่วนของที่เกี่ยวกับการคลังและงบประมาณ ในมาตรา204 วรรคสอง ว่าด้วยการใช้เงินของ สสส., องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย(สสท.) หรือ ไทยพีบีเอส และกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติที่แบ่งรายได้จากภาษีสุราและยาสูบจากที่ใช้โดยตรง เปลี่ยนเป็นต้องขอความเห็นชอบจากรัฐสภาซึ่งทำให้เกิดแรงคัดค้านจำนวนมากจากทั้งองค์กรภาคเอกชน นักวิการเพราะการจัดเก็บภาษีในลักษณะดังกล่าวเป็นการจัดเก็บเพิ่มเพื่อนำไปทำงานด้านสังคมที่ภาครัฐไม่มีงบประมาณให้ แต่ขณะเดียวกันก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์และเรียกร้องว่ากองทุนดังกล่าวมีการให้งบประมาณที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และอาจเกิดความไม่โปร่งใสไปจนถึงเรียกร้องให้ยุบกองทุน ต่อมา พล.อ.ประยุทธ์ได้สั่งการให้ คตร.เข้าตรวจสอบ สสส.เพื่อติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ และให้สรุปว่ามีการใช้เงินไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่เพื่อให้เกิดความโปร่งใส โดย คตร.ได้เข้ามาตรวจสอบเมื่อช่วงต้นเดือนส.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งคตร.มีผลสรุปออกมาและมอบให้นายกฯ ขณะเดียวกันได้ส่งหนังสือถึงหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีนพ.ปิยะสกล ในฐานะรองประธานคนที่ 1คณะกรรมการ สสส. ให้ตั้งคณะกรรมการในการกำหนดทิศทาง สสส.ในอนาคตเมื่อวันที่ 7 ต.ค.ที่ผ่านมา.


อาถรรพ์ปอมเปอี! นักเที่ยวฉกโบราณวัตถุติดมือ ต้องส่งคืนเพราะโดนคำสาป!

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า เกิดเรื่องราวสุดอาถรรพ์เมื่อนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวชมเมืองปอมเปอีได้แอบขโมยโบราณวัตถุของที่นั่นกลับไปแต่สุดท้ายต่างนำกลับมาคืนโดยอ้างว่าโบราณวัตถุต่างๆเหล่านี้นำความโชคร้ายมาสู่ครอบครัว

รายงานระบุว่าเมืองปอมเปอีโบราณสถานแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ใกล้กับเมืองเนเปิลส์ทางตอนใต้ของประเทศอิตาลีได้สำแดงเรื่องราวแปลกประหลาดเกี่ยวกับอาถรรพ์ของโบราณสถานแห่งนี้โดยที่ผ่านมาพบว่าไม่ว่าใครก็ตามที่แอบขโมยหรือนำชิ้นส่วนต่างๆของโบราณสถานแห่งนี้ติดมือไปด้วยต่างก็ต้องนำกลับมาคืนในที่สุดโดยนักเที่ยวเหล่านี้อ้างว่ามันนำความโชคร้ายและสิ่งไม่ดีต่างๆ นานา มาให้แก่ครอบครัวของผู้ที่นำมันไป

โดยก่อนหน้านี้ได้มีนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งแอบหยิบโบราณวัตถุที่สำคัญที่สุดของโลกใส่กระเป๋าแต่สุดท้ายก็ต้องนำกลับมาคืนให้กับเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งแสดงความรู้สึกผิดขณะที่นักท่องเที่ยวอีกกลุ่มหนึ่งก็ได้แอบขโมยโบราณวัตถุไปอีกแต่ก็ต้องนำกลับมาคืนอีกเช่นกันพร้อมทั้งอ้างว่าพวกเขาโดนคำสาปหรือชายชาวอเมริกันคนหนึ่งได้เขียนจดหมายพร้อมทั้งนำหินที่เขาได้นำไปกลับมาคืนเจ้าหน้าที่โดยระบุข้อความในจดหมายเป็นภาษาละตินอเมริกันว่าเขาและครอบครัวต้องพบเจอกับความบอบช้ำที่เกิดขึ้นภายในครอบครัว

ด้านมัสซิโม โอซานนา ผู้อำนวยการสำนักโบราณคดีแห่งปอมเปอีกล่าวว่า เขาได้รับพัสดุที่ถูกส่งมาจากทั่วโลกกว่าพันกล่องในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาซึ่งภายในนั้นได้บรรจุชิ้นส่วนต่างๆของโบราณสถานไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนของโถโบราณ ชิ้นส่วนของจิตรกรรมฝาผนังและรูปปั้นขนาดเล็กต่างๆ ต่างก็ถูกส่งกลับมาที่นี่

พร้อมทั้งแนบจดหมายมาด้วยโดยระบุว่าโบราณวัตถุเหล่านี้นำพาความโชคร้ายมาสู่พวกเขา โดยหญิงชาวแคนาดาคนหนึ่งได้เขียนจดหมายมาขอโทษและขอให้อภัยกับสิ่งที่เธอทำผิดพลาดไปเมื่อสมัยสาวๆ หลังจากที่เธอได้ขโมยชิ้นส่วนของกระเบื้องดินเผาไปในช่วงที่เธอกำลังฮันนีมูนสมัยทศวรรษที่ 70

นอกจากนี้ยังมีพัสดุ 5 ชิ้นที่ถูกขโมยไปซึ่งรวมทั้งรูปปั้นสำริดที่หายไปในปี 1987 ถูกส่งกลับมาด้วยพร้อมทั้งแนบจดหมายซึ่งเขียนโดยชายชาวสเปน โดยอ้างว่าโบราณวัตถุต่างๆเหล่านี้นำคำสาปมาสู่ตัวเขาและครอบครัว

อย่างไรก็ตามก็มีผู้ที่ส่งชิ้นส่วนกลับคืนมาเพราะความรู้สึกผิดมากกว่าจะอ้างว่าโดนคำสาป โดยโอซานนาเล่าว่า มีหญิงชาวอังกฤษคนหนึ่งเพิ่งส่งชิ้นส่วนกระเบื้องโมเสคโบราณกว่า 10 ชิ้นกลับคืนให้กับเจ้าหน้าที่หลังจากที่พ่อแม่ของเธอนำมันมาตั้งแต่ตอนที่พวกเขาไปเที่ยวในช่วงวันหยุดสมัยทศวรรษที่ 70 เมื่อพ่อแม่ของเธอเสียชีวิตลงเธอก็ได้รับชิ้นส่วนกระเบื้องเหล่านี้เป็นมรดกตกทอดแต่เธอเขียนในจดหมายว่าชิ้นส่วนเหล่านี้ทำให้เธอรู้สึกไม่สบายใจเธอจึงอยากที่จะส่งมันกลับคืน

สำหรับคำสาปแห่งเมืองปอมเปอีตามตำนานกล่าวว่าเมืองนี้ได้ถูกทำลายจากการปะทุของภูเขาไฟวิสุเวียสในปีค.ศ.79 ซึ่งเชื่อว่าเป็นการลงทัณฑ์จากพระเจ้าเพราะกองทหารของเมืองนี้ได้ไปทำลายรูปปั้นศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นตัวแทนพระองค์ซึ่งโอซานนากล่าวว่า จากประเด็นที่เกิดขึ้นในปัจจุบันจึงทำให้นักท่องเที่ยวกลับมาเชื่อเรื่องราวคำสาปนี้อีกครั้งซึ่งแม้แต่โจรก็ยังนำสิ่งของที่ขโมยไปกลับมาคืนเจ้าหน้าที่

ขณะที่โอซานนากำลังคิดที่จะจัดทำนิทรรศการจัดแสดงจดหมายของผู้ที่นำสิ่งของกลับมาคืนโดยตั้งชื่อนิทรรศการว่า "สิ่งที่ฉันนำกลับมาจากปอมเปอี"


เรื่องใหญ่! ฟีฟ่าฟันดาบสอง โละสภากก.ฟุตบอลไทยยกชุด ตั้ง "สุรวุฒิ" รักษาการปธ.

คณะกรรมการเฉพาะกิจของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ(ฟีฟ่า) ฟันดาบสองสั่งถอดสภากรรมการบริหารสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ แล้วแต่งตั้งคณะทำงานเข้าไปแทนที่ ซึ่งการออกคำสั่งครั้งนี้เป็นไปตามกฎฟีฟ่าข้อ 7 วรรค 2 และผ่านการหารือกับสมาพันธ์ฟุตบอลเอเชีย (เอเอฟซี) สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย และผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดแล้ว

สำหรับหน้าที่ของคณะทำงานที่ฟีฟ่าแต่งตั้งเข้ามาทำหน้าที่แทนนี้มีหน้าที่แก้ไขรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งภายในสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ และจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่ให้ได้ภายในวันที่ 15 ก.พ. 2559

การตัดสินใจดังกล่าวของฟีฟ่าเกิดขึ้นจากกรณีที่กำหนดการเลือกตั้งภายในสมาคมฟุตบอลถูกยกเลิกไปอย่างไม่มีกำหนดทั้งที่เดิมกำหนดไว้วันที่17 ต.ค. โดยคณะทำงานที่ฟีฟ่าแต่งตั้งครั้งนี้ ประกอบด้วย พล.ร.อ.สุรวุฒิ มหารมณ์ (ประธาน), นายธนา ไชยประสิทธิ์ (รองประธาน), นายสัตยา อรุณธารี (กรรมการ), นายมานิต วรรธนะสาร (กรรมการ), น.ส.ชื่นชนก ศิริวัฒน์ (กรรมการ) และนายพินิจ ศศินิล (เลขานุการ)

สำหรับความเป็นมาของคณะทำงานทั้งหมด มีดังต่อไปนี้

"เสธ.โต" พล.ร.อ.สุรวุฒิ มหารมณ์ เป็นอดีตประธานคณะกรรมการเตรียมนักกีฬาไทย ในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ

"บิ๊กต้อม" นายธนา ไชยประสิทธิ์ ผู้บริหารโอสถสภา เป็นหัวหน้าคณะนักกีฬาไทย ในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ

นายสัตยา อรุณธารี เป็นรองอัยการสูงสุด

นายมานิต วรรธนะสาร เป็นผู้อำนวยการกองนิติการ กกท.

นางสาวชื่นชนก ศิริวัฒน์ เป็นบุตรสาวของนายชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ อดีตนักการเมืองและอดีตประธานพัฒนาฟุตบอลแห่งชาติ สมาคมฟุตบอลฯ และนางนฤมล ศิริวัฒน์ อดีตนักการเมืองและอดีตผู้จัดการทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย

นายพินิจ สะสินิน เป็นเพื่อนร่วมรุ่นโรงเรียนอำนวยศิลป์กับนายวรวีร์ มะกูดี และเคยดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ


หนุ่มอังกฤษเร่งย้ายบ้าน เหตุชนะประมูลรถถังเก่าแต่ไม่มีที่จอด!

สำนักข่าวบีบีซีรายงานว่า เจฟ มูลเลอร์ วิศวกรชายที่อาศัยอยู่ในแฟลตสองห้องนอนแห่งหนึ่งในเมืองบริสทอล ประเทศอังกฤษ ต้องย้ายออกจากห้องพักในทันที หลังจากที่เขาเป็นผู้ชนะการประมูลซื้อรถถังเก่าที่ปลดระวางแล้วมาจากเว็บไซต์ประมูลสินค้าออนไลน์

นายมูลเลอร์เล่าว่า"ผมลืมไปแล้วว่าเคยประมูลรถถังคันนี้และเมื่อผมไปถึงที่ทำงานมีโทรศัพท์เข้ามาว่าคุณเป็นผู้ชนะการประมูล"และนั่นคือจุดเริ่มต้นของปัญหาเพราะว่าแฟลตที่เขาอาศัยอยู่นั้นไม่มีพื้นที่พอที่จะจอดรถถังได้ทั้งคันเขาจึงจำเป็นต้องย้ายไปอยู่ในบ้านหลังหนึ่งในเขตชานเมือง ที่มีขนาดใหญ่กว่าแฟลตของเขา

โดยนายมูลเลอร์ประมูลรถถังคันนี้มาในราคา 9,000 ปอนด์หรือประมาณ 490,000 บาท รถถังคันนี้คือรุ่น ′ซีวีอาร์ที สกอร์เปี้ยน (CVRT Scorpion)′ น้ำหนักราว 7 ตัน สามารถวิ่งได้ด้วยความเร็วสูงสุดที่ 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ที่มาพร้อมกับปืนใหญ่ขนาด 75 มิลลิเมตรที่แน่นอนว่าไม่สามารถใช้งานได้แล้ว อย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกับรถถังทั่วไปแล้ว รถถังรุ่นนี้มีขนาดเล็กและน้ำหนักเบากว่า

ทั้งนี้ นายมูลเลอร์เผยว่า เขามีแผนที่จะซ่อมแซมให้รถถังคันนี้กลับมาวิ่งได้อีกครั้งหนึ่ง

หนุ่มสร้างค้อน"ธอร์"เทพเจ้าสายฟ้า ยกได้เพียงคนเดียว!

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานเรื่องราวสุดทึ่ง! เมื่อชายหนุ่มคนหนึ่งได้สร้างค้อนของธอร์เทพเจ้าสายฟ้าโดยที่ไม่มีใครสามารถยกขึ้นมาได้ เว้นแต่เขาเพียงคนเดียว แต่ความเป็นจริงแล้วเขาได้ใช้เทคนิคบางอย่างเกี่ยวกับสนามแม่เหล็ก และเครื่องสแกนนิ้ว

รายงานระบุว่าอัลเลนแพนวิศวกรหนุ่มชาวอเมริกันได้สร้างค้อน "โยเนียร์" อาวุธคู่กายของธอร์เทพเจ้าสายฟ้า ซุปเปอร์ฮีโร่ยอดนิยมจากค่ายมาร์เวลคอมมิกส์ ซึ่งในจักรวาลมาร์เวล เป็นที่ทราบกันดีว่าผู้มีอำนาจที่แท้จริงเท่านั้น ที่จะสามารถยกค้อนโยเนียร์ของธอร์ได้ แต่วิศกรหนุ่มหัวใสคนนี้ ได้พิสูจน์แล้วว่าไม่ใช่แค่ธอร์เท่านั้นที่สามารถยกค้อนโยเนียร์ได้!

โดยเขาได้ลองสร้างค้อนของธอร์ขึ้นมาได้ใกล้เคียงกับของจริงมากที่สุด โดยใช้หลักการแม่เหล็กไฟฟ้าและเครื่องตรวจจับลายนิ้วมือ ซึ่งภายในค้อนจะประกอบไปด้วยแผ่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากเตาอบไมโครเวฟ เครื่องแสกนลายนิ้วมือเซ็นเซอร์ตรวจจับลายนิ้วมือ และแบตเตอร์รี่ ซึ่งเมื่อนำค้อนไปวางบนเหล็กก็จะถูกดูดติดไว้ไม่สามารถดึงออกมาได้ มีเพียงเขาเดียวเท่านั้นที่สามารถยกค้อนขึ้นมาได้ด้วยการติดตั้งอุปกรณ์เหล่านี้ และเมื่อเขานำค้อนไปแกล้งคนก็ต่างทำให้ผู้คนประหลาดใจอย่างยิ่ง เพราะไม่มีใครสามารถยกค้อนนี้ขึ้นมาได้เลย

อย่างไรก็ตามเทคนิคนี้ใช้ได้เฉพาะบนพื้นเหล็กเท่านั้นเพราะในช่วงท้ายของคลิปวีดีโอก็มีผู้ที่สามารถยกค้อนขึ้นมาได้เช่นกันโดยเขาใช้มือดันให้ค้อนมาอยู่บนพื้นปูนแล้วยกขึ้นมาได้อย่างง่ายดาย